Зичэзыу зэнэкъокъу зэхащэ

Культурэ инициативэхэмкIэ Президент фондым макъэ къегъэIу куль-турэм, искусствэм, творчествэм япхыгъэ проектхэм грант IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэ ятIонэрэ зэнэкъокъур 2023-рэ илъэсым зэрэзэхащэрэмкIэ. 2023-рэ илъэсым мэзаем и 1-м къыщегъэжьагъэу гъэтхапэм и 20-м нэс культурэ инициативэхэмкIэ Президент фондым исайт лъэIу тхылъхэр рагъэхьанхэ алъэкIыщт.

2023-рэ илъэсымкIэ ятIонэрэ грант зэнэкъокъоу ар щыт. ПстэумкIи фондыр зэрэхъурэр сомэ миллиарди 4. Сайтэу фондкультурныхинициатив.рф зыфиIорэм лъэIу тхылъыр зэрэзэхагъэуцощт шIыкIэр рагъотэн алъэкIыщт.

Зэнэкъокъур лъэныкъуи 9-у зэтеутыгъэщт. «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место си­лы», «Культурный код», «Мо­ло­дые лидеры», «История страны/Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе» зыфиIорэ лъэныкъохэр ащ къыхеубытэх. Аужырэ лъэныкъор зытегъэ-­псы­хьагъэр Донбассрэ шъолъы­рыкIэхэмрэ культурэ Iофтхьа­бзэхэр зыщызэрахьэхэрэм къа­хегъэубытэгъэнхэр ары.

Зэнэкъокъум хэлэжьэнхэмкIэ лъэIу тхылъхэр къарахьылIэнхэ алъэкIыщт мыкъэралыгъо мысатыу организациехэм, сатыу организациехэм, муниципальнэ учреждениехэм (казеннэхэр ахэмытхэу), унэе предпринимательхэм. Социокультурнэ проектым изэхэгъэуцонкIэ методическэ IэпыIэгъухэр къагъэхьазырыгъэх, ащкIэ вебинархэри къызфагъэфедэхэмэ хъущт. ЛъэIу тхылъыр зэхагъэуцоным ыпэкIэ Фондым игъо афелъэгъу зэнэкъокъукIэм ехьылIэгъэ Положением нэIуасэ зыфашIынэу.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным 2021-рэ илъэсым мэлылъфэ­гъум и 21-м игъо зэрилъэгъугъэм тетэу культурэ инициативэхэмкIэ Президент фондыр зэха­щагъ. Урысые Федерацием и Президент 2021-рэ илъэсым жъо­ныгъуакIэм и 17-м ышIыгъэ Указэу N 287-р зытетэу «Культурэ инициативэхэмкIэ Президент фондыр зэрэзэхащэрэм ехьылIагъ» зыфиIорэм диштэу ащ иIофшIэн егъэпсы. ПстэумкIи зэнэкъокъуи 7-мэ якIэуххэр Фондым зэфихьысыжьыгъэх. Сомэ миллиард 11-м ехъу зыосэ проект 4064-мэ адыригъэштагъ. Хэгъэгум ичIыпIэ пстэуми, шъо­лъырыкIэхэри ахэм зэрахэтхэу, проектхэр ащагъэцакIэх.