Джэпсалъ

Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет, Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет, Адыгэ республикэ фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIоу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен ыцIэкIэ щытым иправление Адыгеим щыпсэу­хэрэм, советскэ цIыф миллион пчъа­гъэу ти Хэгъэгушхо ишъхьафитныгъэ зыпсэ фэзыгъэтIылъыгъэхэм яшIэжь зыгъэлъэ­пIэрэ пстэуми закъыфагъазэ 1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэ­ошхом ТекIоныгъэр къызыщыдэтхыгъэм ия 78-рэ илъэс, Сталинград заом ия 80-рэ илъэс, Адыгеим нэмыц фашист техакIохэр зырафыгъэхэм ия 80-рэ илъэс афэгъэхьыгъэ мэфэкIхэу щыIэщтхэм япхыгъэ шIушIэ Iофтхьабзэм яIахь къыхашIыхьанэу. Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм, ахэм яунагъохэм, шъузабэу къэнагъэхэм, тылым щылэжьагъэхэм а мылъкумкIэ адэIэпыIэщтых.

Ахъщэу къыхэкIырэр заом хэлэжьагъэхэм, сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм, шъузабэу къэнагъэхэм, хэкIодагъэхэм яунагъохэм, шIэжь мыжъобгъухэм, фэ­хыгъэхэм якъэхалъэхэм алъыплъэгъэнхэм, ныбжьыкIэхэр яхэгъэгу шIу алъэгъоу, ащ фэшъыпкъэхэу пIугъэнхэм, Украинэм щыкIорэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм IэпыIэгъу ятыгъэным апэIуагъэхьащт.

ЕджапIэхэм лIыхъужъныгъэм иурокхэр нахьыпэм фэдэу ащызэхащэхэзэ ашIыным, цIыфхэр ыкIи ныбжьыкIэхэр патриотхэу пIугъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ тхылъхэм якъыдэгъэкIын, юнармейскэ ыкIи ветеран движениехэм зягъэушъом­бгъугъэным япхыгъэ Iофтхьабзэхэми а мылъкум щыщ апэIуагъэхьащт.

Адыгеим игъэцэкIэкIо хабзэ икъулыкъухэм япэщэ пстэуми, предприятиехэм, учреждениехэм, организациехэм япащэхэм, унэе предпринимательхэм, мы Iофым ыгъэгумэкIырэ пстэуми тялъэIу шIушIэ Iофтхьабзэм къыхэлэжьэнхэу.

Фондым иреквизитхэр

Адыгейский республиканский фонд поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» им. Героя Советского Сою­за Х. Б. Андрухаева

ИНН/КПП 0105051524/010501001
Классификация: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
р/сч 40703810600230000327
Корсчет 30101810145250000411
БИК 044525411

Хэти ыгу пыкIырэ ахъщэр Адыгэ республикэ фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIоу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андыр­хъое Хъусен ыцIэкIэ щытым икассэ ригъэхьан ылъэкIыщт. Ар зыдэщыIэр: къ. Мыекъуапэ, ур. Крестьянскэр, 236, а 1-рэ къат, офисыр 104-рэ, тел. 8-8772-52-86-73.

АР-м инахьыжъхэм я Совет и Тхьаматэу Н. М. ГъукIэлI

АР-м иветеранхэм я Совет и Тхьаматэу А. А. Къуаджэ

АРФ-у «ТекIоныгъэм» ипащэу Ю. Д. Нэхай