Гъэмафэм аухыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Теуцожь районым зэкIом, интернет-тучанэу «Озон» илогистическэ гупчэрэ компание-дискаунтерэу «Чижик» зыфиIорэм игупчэрэ яшIын тегъэпсыхьэгъэ инвестиционнэ проектхэр зэрагъэцакIэрэм нэIуасэ зыфишIыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Рес­публикэм ифедеральнэ инспектор шъхьа­Iэу Сергей Дрокиныр, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур, компаниеу «Ромекс» ипрезидентэу Алексей Прокопенкэр, муниципальнэ образованием ипащэ.

Квадрат метрэ мини 107,9-рэ зиинэгъэ псэуалъэр паркэу «Ромекс-Теучежский» зыфиIорэм щагъэпсы.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы АР-м иминист­рэхэм я Кабинетрэ пшъэдэкIыжьэу ыхьы­рэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ об­ществэу «Озон Адыгея» зыфиIорэмрэ ащ фэдэ гъэтIылъыпIэ республикэм щышIыгъэным епхыгъэ зэзэгъыныгъэ гъэрекIо зэрэзэдашIыгъэр. Инвестиционнэ проектым ипхырыщын сомэ миллиарди 6,1-м ехъу пэIухьащт. Проектым ыпкъ къикIыкIэ IофшIэпIэ чIыпIэкIэ минитIум нэс щыIэ хъущт.

Апэрэ чэзыум къыдыхэлъытагъэу гъэ­рекIо сомэ миллиарди 4,6-рэ къызфа­гъэфедагъ. Мы илъэсым ишышъхьэIу мазэ ятIонэрэ чэзыум фежьэнхэу рахъухьэ. Компанием къэралыгъо IэпыIэгъу зэрэрагъэгъотырэ программэм диштэу апэрэ чэзыумкIэ инфраструктурэ псэуалъэхэм ягъэпсын мылъкоу пэIуагъэхьагъэм щыщэу сомэ миллион 283-рэ къафызэкIагъэкIожьыгъ.

Компаниеу «Ромекс» ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, непэ ехъу­лIэу проектыр зэхагъэуцогъах, ар экспертизэ ашIыгъ, апэрэ корпусымрэ инфраструктурэм ипсэуалъэхэмрэ агъэпсыгъэх, гупчэм къекIолIэрэ гъогухэр ашIыгъэх е агъэкIэжьыгъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ къы­зэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы псэуалъэр инвестиционнэ проектхэу Урысыем экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерст-
вэ иунашъокIэ аухэсыгъэхэм ахагъэхьагъ.

— «Ромексыр» опытышхо зиIэ, IэпэIэсэныгъэшхо зыхэлъ компаниехэм ащыщ. Ащ бэшIагъэ гъусэныгъэ пытэ зыдытиIэр. Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ езыгъэшIыщт инвестиционнэ проект пстэури Адыгеим ищыкIагъ. Админист­ративнэ, инфраструктурнэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ тэри тигъусэгъухэм сыдигъуи Iэпы-
Iэгъу тафэхъуным тыфэхьазыр, — ариIуагъ КъумпIыл Мурат къэ­бар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэм.

Паркэу «Ромекс-Теучежский» зыфиIорэм джыри зы инвес­тиционнэ проект щагъэцакIэ. Фирмэу «Логистический центр Адыгея 3» зыфиIоу компаниеу «Ромекс» хахьэрэм дискаунтерэу «Чижик» ипроект зэхэзыгъэуцощт гупчэм ишIын фе­жьагъ.

Гупчэр анахьэу зыфытегъэ­псыхьэгъэщтыр гъомылэпхъэ ыкIи мыгъомылэпхъэ товархэр щыIыгъыгъэнхэр ары. ПстэумкIи псэуалъэм ишIын сомэ миллиард 1,4-рэ пэIухьащт. 2022-рэ илъэсым ыкIэхэм къащегъэ­жьагъэу пхыращырэ проектым сомэ миллион 300-м ехъу халъхьэ­гъах. 2023-рэ илъэсым имэ­къуогъу гупчэр зэрэщытэу аты­нэу рахъухьэ.

Компаниеу «Ромекс» ипащэ республикэм и ЛIышъхьэ къыфиIотагъ псэолъакIэр зэрагъэ­псыщт чэзыухэм афэгъэхьыгъэу. Джащ фэдэу Адыгэкъалэ ичIыгу Iахьэу дискаунтерэу «Чижик» игупчэ иинфраструктурнэ псэуа­лъэхэр зыщагъэ­псыщтми тегущыIагъэх.

КъумпIыл Мурат АР-м эконо­микэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ ипащэ пшъэрылъ фишIыгъ компанием игъусэу Iофыгъоу къэуцухэрэр зэкIэ зэшIуихынхэу.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр: А. Гусев.