Гъогухэм зэхъокIыныгъэхэр афэхъугъэх

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэ­хъугъэ лъэпкъ проектхэм ащыщэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогу­хэр» зыфиIорэм къыщыдэлъы­тэгъэ Iоф­шIэнэу Адыгеим щызэшIуа­хыхэрэм яшIуагъэкIэ мы лъэныкъомкIэ цIыфхэм ярэзэныгъэ анахьыбэу къызщыраIотыкIыгъэу, ащкIэ пэрытны­гъэр зыубытыгъэ шъолъыри­пшIым рес­публикэр ащыщ хъугъэ.

— Мы лъэпкъ проектым ишIуа­гъэкIэ тигъогу системэ зэхъокIыныгъэшIухэр зэрэфэхъухэрэр нэрылъэгъу. 2022-рэ илъэсэу Адыгеим къэра­лыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зыщыхъугъэм анахь мэхьэнэ ин зиIэ псэуалъэхэм ащыщыр, Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогоу километрэ 27-рэ хъурэр, тыухи ттIупщыгъ, — къыритхагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иинтернет нэкIубгъохэм ащыщ.

Ащ ипсалъэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэ­шIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэ лъэпкъ проектым къызэрэщыдэлъытагъэу икIыгъэ илъэсым Адыгеим щызэшIуахыгъэ IофшIэнхэм пстэумкIи сомэ миллиарди 5 апэIухьагъ. АщкIэ республикэм иавтомобиль гъогу Iахь 49-рэ, ар километрэ 300 зэрэхъурэр, агъэцэкIэжьыгъ е икIэрыкIэу ашIы­жьыгъ, гъогурыкIоным лъыплъэнхэу камерэ 18 агъэуцугъ.

Джащ фэдэу проектым къыдэлъы­тэгъэ ахъщэмкIэ хьылъэзещэ автома­шинэшхохэр къэзыщэчыщт псэолъитIу шъолъыр ыкIи муниципальнэ мэхьанэ зиIэ гъогухэм гъэрекIо ащагъэуцугъ. Автомобиль гъогухэр шэпхъэшIухэм адиштэу къызэтенэнхэмкIэ зишIуагъэ къэкIощтхэм ар ащыщ.

Тэхъутэмыкъое районымкIэ поселкэу Инэм икIэу къуаджэу Бжыхьэ­къоя­кIэм кIорэ гъогум фашIыгъэ зэ­хэкIыпIэр лъэпкъ проектым ишIуа­гъэкIэ аухи, икIыгъэ илъэсым атIупщыгъ, Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогум иящэнэрэ чэзыу, станицэу Чернигов­скэм икIэу Тыгъэмыпс кIорэр, ­аухыгъ.

Проектым къыщыдэлъытэгъэ ахъщэмкIэ 2022-рэ илъэсым рагъэжьагъ Мыекъопэ районым истаницэу Да­хъом икIэу бгы тешъоу Лэгъо-Накъэ кIорэ гъогури. Ащ нэмыкIэу лъэмы­джищ республикэм щыгъэцэкIэжьыгъэ хъугъэ.