Адыгэ Хасэм изэфэс зыфегъэхьазыры

Адыгэ Республикэм иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» и Хэ­сашъхьэ хэтхэр Адыгеим ирайонхэм Адыгэ Хасэм иIофшIэн чанэу хэлажьэхэрэм щаIокIэх.

Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ия ХХII-рэ зэ­фэс агъэкIощтхэр зэIукIэхэм щахадзых, Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан Хэсашъхьэм Iоф зэришIагъэм ехьылIэгъэ зэфэхьысыжьхэр ешIых. ЗылъыIэсынхэ фэе лъэныкъо шъхьаIэхэу ащ къыхи­гъэ­щыгъэхэр адыгабзэм, лъэпкъ тарихъым, культурэм язэгъэшIэн нахь лъэшэу гъунэ лъыфыгъэныр, IэкIыб къэралхэм арыс тилъэпкъэгъухэм, республикэм илъэпкъ-культурэ движениехэм ахэтхэм, идин IофышIэхэм зэ­дэлэжьэныгъэу адыряIэр гъэпы­тэгъэныр, Урысыемрэ Адыгеимрэ ащызэрахьэрэ Iофтхьа­бзэхэм нахь чанэу ахэлэжьэгъэныр ары.

— Ныдэлъфыбзэр лъэпкъ пэпчъ ибаиныгъэ шъхьаIэу щыт. Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» тапэкIи ыкIуачIэ зэрихьылIэщтыр адыгабзэр рес­публикэм иеджапIэхэм ащы­зэрагъэшIэнымкIэ ищыкIэгъэ амал­хэр зехьэгъэнхэр ары.

Мы лъэныкъомкIэ шIэныгъэлэжьхэми, унагъохэми адэлэ­жьэгъэн, яцIыкIугъом къыщыублагъэу ныдэлъфыбзэм изэгъэ­шIэн тегъэгушIухьэгъэнхэ фае, — къы­Iуагъ ЛIымыщэкъо Рэ­мэзан.

Общественнэ движением итхьаматэ республикэм ипащэ­хэм «тхьашъуегъэпсэу» ари­Iуагъ лъэныкъо пстэумкIи чанэу къа­зэрэдэлажьэхэрэм фэшI.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, непэ движением чанэу хэла­жьэхэрэм адыгэ лъэпкъым икультурэ къызэтегъэнэжьыгъэ­нымкIи, хэхъоныгъэ егъэшIы­гъэнымкIи бэ ашIэрэр. Ау ащ емылъытыгъэу, зэшIохыгъэн фэе Iофыгъоу джыри къэнагъэр бэ. Пшъэрылъ шъхьаIэр адыгабзэм­рэ культурэмрэ якъэухъумэн ары.

Адыгабзэм изэгъэшIэн нахь лъэшэу анаIэ Адыгеим щытырагъэт хъугъэ, общественнэ дви­жениехэм ахэтхэм мы Iофым акIуачIэ зэрэрахьылIэрэм зыкъегъэшъыпкъэжьы.