Адыгэкъалэ зыгъэпсэфыпIэ щагъэпсыщт

ИлъэситIу хъугъэ зэтегъэпсыхьан IофшIэнхэр Адыгэ­къалэ зыщыкIохэрэр. Джырэ уахътэм мэз шъолъыр да­хэу яIэм зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэ щагъэпсынэу рахъухьагъ.

Адыгэкъалэ имэрие ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, зэгъэпэшыгъэ къэлэ псэукIэ къэлэ цIыкIухэм ащыгъэпсыгъэным фэгъэхьыгъэ Урысые зэнэ­къокъоу рекIокIыгъэм хагъэлэжьэгъэ проектыр дэгъукIэ къызэрэхахыгъэм ишIуагъэкIэ зыгъэпсэфыпIэр джы ашIын алъэкIыщт.

— Непэрэ уахътэм диштэрэ зэгъэпэшыгъэ къэлэ псэукIэр гъэпсыгъэныр мэхьанэшхо зэратырэ лъэпкъ проектэу Адыгэкъалэ щагъэцакIэрэмэ ащыщ. ЯтIонэрэ текIоныгъэу зэнэкъокъум къыщахьыгъэм ихьатыркIэ 2022-рэ илъэсым шIэжь комплексым дэжь зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэу щагъэпсыщтым епхыгъэ IофшIэнхэр рагъэжьагъэх. Мылъкоу ащ текIодэщтыр, IэпэчIэгъэнэ Фондым къытIупщыгъэ ахъщэри зэрэхэтэу, зэрэхъурэр сомэ миллион 72-рэ, — къыщаIуагъ Адыгэкъалэ ипресс­-къулыкъу.

ЗыгъэпсэфыпIэ чIыпIэр парк шъыпкъэ хъуным пае IофшIэнышхо зэра­шIагъэр джащ фэдэу къыхагъэщыгъ. ПсырыкIуапIэхэр, остыгъэхэр, видео те­зыхыщт камерэхэр зэтырагъэпсыхьагъэх, ащ ыпэкIэ чIыгум епхыгъэ тхылъхэр агъэхьазырыгъагъэх. Ащ фэдэ IофшIакIэм шIуагъэ къыхьыгъ — мэз фондым щыщ гектар 51-р муниципали­тетым иеу хъужьыгъэ. Ащ фэшъхьафэу, «Къэлэ псэукIэр Iэрыфэгъоу гъэ­псы­гъэ­ныр» зыфиIорэ программэм диштэу псэу­пIэу Псэкъупсэ об­щест­веннэ чIыпIэр щызэтырагъэпсы­хьащт. КIэлэцIыкIу гупчэр, лъэс гъогу­хэр, уцупIэхэр щашIыгъахэх, урам остыгъэ­хэр агъэуцугъэх, чъыгэу щагъэ­тIыс­хьагъэхэми чIыпIэр нахь къагъэдэхагъ.