Адыгеим ит мысатыу организациехэм сомэ миллион 30 афагъэхьыщт

Президентскэ грантхэм я Фонд 2023-рэ илъэсым телъытагъэу Адыгэ Республикэм социальнэ Iофыгъохэм афытегъэпсыхьагъэу щылажьэрэ мысатыу организациехэм апае сомэ миллион 15 къытIупщыгъ.

Ар Адыгеим ибюджет къы­хагъэкIырэ сомэ миллион 15-м фэшъхьаф, зэкIэмкIи гранткIэ атыщтыр зэрэхъугъэр сомэ мил­лион 30.

Организациехэм къагъэлъэгъогъэ проектхэр зызэрагъэ­нэ­къокъурэ ужым грантхэр агощы­щтых, ахэм мыщ фэдэ пшъэ­рылъхэр зэшIуахын фае:

— мэхьанэ зиIэ социальнэ проектхэу шъолъырым хэхъоныгъэ езыгъэшIыщтхэм ахэлэжьэрэ мысатыу организациехэр нахьыбэ шIыгъэныр;

— мысатыу организациехэм Iоф ащызышIэхэрэм ямэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэныр, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр гъэпсыгъэнхэр;

— Адыгэ Республикэм шIушIэ Iофтхьабзэхэр тапэкIи щызэрахьанхэм фытегъэпсыхьэгъэ амалыкIэхэр ягъэгъотыгъэнхэр.

АР-м социальнэ хэхъоны­гъэмкIэ ыкIи IофшIэнымкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуа­гъэмкIэ, зэнэкъокъум шапхъэу пылъхэр, ащ хэлэжьэнхэм пае заявкэхэр зэратыщт шIыкIэхэр ежь зэнэкъокъум иположение къыщеIох. Ащ президентскэ грантхэм я Фонд ишIоигъо­ны­гъэхэр къыщыдэлъытагъэх, ушъэ­фыгъэ хэмылъэу гъэпсыгъэ.