Япсауныгъэ изытет ауплъэкIугъ

Мэфэ заулэрэ «Псауныгъэм имэшIокукIэ» заджэхэрэм Шэуджэн райо­ным­кIэ къутырхэу Чернышевымрэ Веселэмрэ Iоф ащишIагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу врачхэм ямобильнэ бригадэ мы псэупIэхэм ащыIагъ. БлэкIыгъэ тхьамафэм КъумпIыл Мурат къутырэу Чернышевым кIогъагъ «линие занкIэмкIэ» къутырдэсхэм республикэм ипащэ зыкъызэрэ­фагъэзагъэм епхыгъэу.

«Псауныгъэм имэшIоку» иврач­хэмрэ Шэуджэн район гупчэ сы­мэ­джэщым имедицинэ IофышIэ­хэмрэ къутырхэу Чернышевымрэ Веселэмрэ адэсхэм щылэ мазэм и 18-мрэ и 19-мрэ игъэкIотыгъэ ме­дицинэ уплъэкIунхэр арашIылIагъэх. Мобильнэ бригадэм хэты­гъэх терапевтыр, офтальмологыр, эндо­кринологыр, хирургыр, кардио­логыр, неврологыр, онкологыр. Диспансеризацием къыдыхэлъы­тагъэу къуты­ритIумэ адэсхэм лабораторнэу уплъэкIунхэр, флюорографиер, ЭКГ-р, маммографиер арагъэкIугъэх.

Къутырдэсхэм Адыгэ Республи­кэм и ЛIышъхьэ «тхьауегъэпсэу» раIуагъ япсэупIэхэм апашъхьэ ит Iофыгъохэм язэшIохын ынаIэ зэ­рэтыригъэтырэм фэшI. Джащ фэдэу ахэм мобильнэ бригадэм ­хэтхэм зэрафэразэхэрэри къыхагъэщыгъ.

КъумпIыл Мурат пшъэрылъэу афишIыгъагъэхэм зэу ащыщ къутырэу Чернышевым игаз хъызмэт инвентаризацие шIыгъэныр, къутыр­дэсхэр социальнэ гази­фикациемкIэ программэм нахь чанэу къыхэлэ­жьэнхэм пае мобильнэ офисым ифэIо-фашIэхэр къызфэгъэфедэгъэн­хэр. Ащ пае пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз» зыфи­Iорэм имобильнэ офис къутырым къэкIуагъ. Специалистхэм къутыр­дэсхэм ядокументхэр ауплъэ­кIу­гъэх, гъот макIэ зиIэ унагъохэм ахъщэ IэпыIэгъоу къаIу­кIэн фаер къафызэхафыгъ.