ЧIыгу Iахьхэр аратыщтых

ХэушъхьафыкIыгъэ сэнэхьат зиIэ врачхэу амбулаторнэ IэзапIэхэу Мыекъуапэрэ Адыгэкъалэрэ адэтхэм ащылажьэхэрэм унэхэр ащашIынхэу е унэе хъызмэт Iофхэр ащызэрахьанхэу чIыгу Iахьхэр зэрагъэгъотын алъэкIыщт.

Ащ пае АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм хэбзэгъэуцугъэу щыIэм зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх.

— Ащ фэдэ зэхъокIыныгъэхэр зыкIашIыгъэр апшъэрэ медицинэ гъэсэныгъэ зиIэхэр амбулаторнэ IэзапIэхэу Мыекъуапэрэ Адыгэкъалэрэ адэтхэм афикъухэрэпышъ ары, ахэр а учреждениехэм аращэлIэнхэм ыкIи ащагъэлэжьэнхэм егупшысэхэзэ мы Iофыгъор зэшIуахы. Илъэсихым къыкIоцI унэ тырашIыхьанэу е унэе хъызмэт Iофхэр щызэрахьанхэу чIыгу Iахьхэр аратынхэ алъэкIыщт, — къыщаIуагъ шъолъыр парламентым.

А фитыныгъэр зиIэщтхэм къахиубытэрэ сэнэхьатхэр: анестезиолог-реаниматолог­хэр, психиатрэхэр, наркологхэр, ультра­-макъэ диагностикэр зышIыхэрэр, функ­циональнэ диагностикэмкIэ лажьэхэрэр, торакальнэ хирургхэр, кIэлэцIыкIу эндокринологхэр, IэпыIэгъу псынкIэм иIофышIэхэр, кIэлэцIыкIу хирургхэр, профпатологхэр, педиатрэхэр, эндоскопистхэр, фтизиатрэхэр.

Лъэпкъ проектэу «Псауныгъэр къэухъу­мэгъэныр» зыфиIорэм елъытыгъэу проектэу «Медицинэм епхыгъэ организациехэм гъэсэныгъэ зиIэ кадрэхэр ягъэгъотыгъэнхэр» республикэм щагъэцакIэзэ мы Iо­фыгъошIухэр непэ зэрахьэх, врач сэнэхьатым имэхьанэ къаIэты.