Тиспортсменхэм тафэгушIо!

Щылэ мазэм и 16-м щегъэжьагъэу и 20-м нэс самбэмкIэ Урысыем и Первенствэ къалэу Кстовэ щэкIо.

Илъэс 24-м нэс зыныбжь кIалэхэр ыкIи пшъа­шъэхэр ащ хэлажьэх. Урысыем ишъолъырхэм къарыкIыгъэ спортсмен 400-м ехъу зэнэкъо­къухэм ахэлажьэх.

Екатерина Соловьевам (зыгъасэрэр Б. Нэныжъ), джащ фэдэу Кобл Рэмэзан (тренерхэр Р. Джарымэкъу, А. Джарымэкъу) ятIонэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Спортсменхэм ыкIи тренерхэм тафэгушIо, тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу афэтэIо.