ЗекIоным изегъэушъомбгъун фэлэжьэщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ районымкIэ станицэу Дахъо пэблэгъэ ДжэгокIо гъэхъунэм зекIо-зыгъэпсэфыпIэ паркэу щагъэпсыщтым илогистикэ изегъэушъомбгъун фэгъэхьыгъэ зэIукIэр зэрищагъ.

ЗэIукIэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, унэ-комму­нальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ игуадзэу Лафышъ Рэмэзан, АР-м зекIонымкIэ ыкIи зыгъэпсэфыпIэхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Былымгъот Ибра­хьим, Мыекъопэ районым ипащэу Михаил Марьиныр, энергиер аIэкIэзыгъэ­хьэрэ, псэолъэшI организациехэм япащэхэр.

Проектым игъэцэкIэнкIэ транспорт инфраструктурэм игъэпсын мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат хигъэунэфы-кIыгъ. Этнографическэ комплексым екIо­лIэщт гъогумкIэ еплъыкIэ заулэ зэрэщыIэр зэIукIэм къыщынэфагъ. Ахэм игъэ­кIотыгъэу ахэплъагъэх. Проект организациеу пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъу­нэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Гео­экопроект» зыфиIорэм ипащэу Нико­лай Амирян упчIэу къатыгъэхэм ­джэуап къаритыжьыгъ.

ЗекIо-рекреационнэ паркым ищыкIэгъэ инженер инфраструктурэр зэрэра­щэлIэщтми шъхьафэу зэIукIэм щытегущыIагъэх. ДжэгокIо гъэхъунэм электроэнергиемрэ газымрэ IэкIэзыгъэхьащтхэ сетьри агъэпсынэу рахъухьэ. Iахьзэхэлъ обществэу «Газпром газораспределение Майкоп» игенеральнэ пащэу Игорь Сырчиным къызэриIуагъэмкIэ, коммуникациехэм яшIынрэ гъогум игъэпсынрэ зэгъусэхэу ахэплъэщтых. ГазрыкIуапIэм километри 7,4-рэ фэдиз икIыхьэгъэщт.

Проектым игъэцэкIэн зыфежьэхэкIэ чIыпIэм ипланирование лъэныкъо пстэури къыдалъытэзэ зэрэзэхагъэуцон, чIыгум игъэфедэн епхыгъэ IофшIэнхэм екIолIэкIэ тэрэз къафагъотын зэ­рэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

«ЗэкIэри зэдиштэу, зэкIужьэу щытыным пае генеральнэ планри, планировкэмкIэ проектри тэрэзэу зэхэгъэуцогъэнхэ, ДжэгокIо гъэхъунэр зэрэщытэу зе­кIоным фытырагъэпсыхьан фае. ЫпэкIэ плъэхэзэ планировкэр агъэпсыным мэхьанэшхо иI», — къыщиIуагъ КъумпIыл Мурат зэIукIэм.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, зи зэрымыт чIыпIэшхор планировкэ ашIы зыхъукIэ, шапхъэхэр амыу­къонхэм, зыщыфэе чIыпIэхэм псэуалъэхэр ащамыгъэпсынхэм анаIэ атырагъэтын фае. Джырэ шапхъэхэм адиштэрэ хьакIэщ­хэмрэ лъэпкъ нэшанэ зиIэщт псэуалъэхэмрэ зыхэхьащтхэ эт­но­графическэ комплекс зыкI агъэпсыщтыр. Ахэр чIыпIэми, чIыопсми, экологическэ шап­хъэхэми адиштэнхэ фае.

«ИщыкIэгъэ логистикэр тэгъэ­сы: гъогур тэшIы, электричест­вэмрэ газымрэ чIыпIэм етэща­лIэх. Инвестиционнэ площадкэ дэгъу зыдгъэпсыкIэ, зекIоу къа­кIорэр нахьыбэ хъущт, инвес­тициехэм, бюджетхэм хэбзэIахь федэу къарыхьэрэм къыхэхъощт, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр нахьыбэ хъущтых», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ащ фэдэ инвестиционнэ площадкэхэм зекIоным нахь зырагъэушъомбгъущт, Адыгеим нахьыбэу инвестицие­хэр къыхалъхьанхэм, уасэу ащ къыфашIырэм зыкъиIэтыным фэIорышIэщтых.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы зекIо­зыгъэпсэфыпIэ паркыр станицэу Дахъо иIэгъо-блэгъу, ДжэгокIо гъэхъунэм, псыхъоу Шъхьэгуащэ исэмэгу нэпкъ щагъэпсынэу зэрэрахъухьэрэр. ПстэумкIи гек­тар 75,43-рэ ащ зэлъиубытыщт. Илъэс псаум зекIохэр гъэхъунэм къэкIонхэ алъэкIыщт. КомплексыкIэр зекIоным изегъэушъомбгъун фэIорышIэщт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу