IофышIухэм язехьакIох

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэ­рэм IэпыIэгъу ягъэгъоты­гъэнымкIэ IофшIэным изэхэщэкIо чанхэм ты­гъуасэ Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат аIукIагъ.

Линие плъырым икIэуххэмкIэ псэу­пIэу Чернышевым дэсхэм шъолъырым ипащэ заIокIэм, ащ фэгъэхьыгъэу зэдэгущыIэгъу зэдыряIагъ.

Къутырым щыщ кIэлэ ныбжьыкIабэмэ Урысыем и Президент иунашъо дырагъэштагъ ыкIи хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэнхэу дэкIыгъэх. Ежь къутырым щыпсэухэрэр шIушIэ Iофтхьабзэхэм ахэлажьэх.

Мыщ фэдэ IофшIэнхэм ягъэзекIон Чернышевым, Джаджэм ыкIи ахэм къапэIулъ псэупIэхэм ащыпылъхэр Ана­стасия Ткачевамрэ Мария Назаровамрэ. Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат зыIокIэхэм ахэм къыфаIотагъ зэшIуахырэм фэгъэхьыгъэу ыкIи къыкIэлъэIугъэх хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зыщыкIорэ чIыпIэм нагъэсын фэе псэуалъэхэм яещэлIэнкIэ IэпыIэгъу къафэхъунэу.

«ТизэдэгущыIэгъу илъэхъан гуманитар IэпыIэгъум иугъоинкIэ гъогууанэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр игъэкIоты-гъэу зэхэтфыгъэх. Мы IофшIэныр рес­публикэм щызэтегъэуцуагъэу, пстэури «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ къыращалIэшъ, частхэу тынаIэ зытетхэм ящыкIагъэм елъытыгъэу анэтэ­гъэсых, зэпхыныгъэ адытиIэ зэпыт. Дзэм дащыгъэхэм, контракт шIыкIэкIэ кIуагъэхэм ыкIи ежь яшIоигъоныгъэкIэ хэхьагъэхэм къатефэрэ зэтыгъо ахъщэу республикэ бюджетым къыхэкIыгъэр аIэкIэхьагъ.

Гуманитар Iофыгъошхоу республикэм зэшIуихырэм джы Чернышевым къи­кIырэ шIушIэри къыхэхьагъ. Къутыр­дэсхэм тадэIэпыIэщт «Единэ Россием», Адыгеим ибзылъфыгъэхэм я Союз Iоф адашIэнымкIэ. Къэтэджырэ Iофыгъо пстэури тызэгъусэмэ зэшIотхышъущт, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэ­лажьэхэрэми, ахэм яунагъохэми ящы­кIагъэхэм ядэгъэзыжьын лъэтемытэу тынаIэ тедгъэтыщт.

Республикэм щыпсэухэу Анастасия Ткачевамрэ Мария Назаровамрэ афэ­дэу нэмыкIхэм афэгумэкIыхэу, Iофы­шIухэр къезыхьыжьэхэу, ячIыгогъухэм ялъэIу зыгъэцакIэхэрэм, алъэкIыщтыр зышIэхэрэм, фэдэ Iофэу ищыкIэгъэ шъыпкъэу ыкIи мэхьэнэ ин зиIэу щытым пылъхэм тхьашъуегъэпсэу ясIо сшIоигъу!» — къащитхыгъ КъумпIыл Мурат исоциальнэ нэкIубгъохэм.