Жъыгъор щыгупсэфыным пай

Зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ сэкъатыныгъэ зиIэхэмрэ зычIэсхэ унэ-интернатэу Мыекъуапэ дэтым иотделениякIэу «Активное долголетие» зыфиIоу нэбгырэ 250-рэ зычIэфэщтым, ЧеремушкэкIэ заджэхэрэ микрорайоным щашIырэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат щыIагъ.

Ипподромым пэблагъэу ар щытыщт. Илъэсэу икIыгъэм IофшIэнхэр рагъэжьэгъагъэх, 2024-рэ илъэсым псэолъэшIыныр аухыщт.

Проектыр гъэцэкIагъэ хъуным пае федеральнэ гупчэм къикIыгъэ IэпыIэгъур Адыгеим къыIэкIэхьагъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Чернышенкэм, Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ Къэралыгъо Думэм идепутатэу Владислав Резник яIэпыIэгъу хэлъэу сомэ миллион 460-рэ илъэсэу икIыгъэм Адыгеим къы­IэкIэхьагъ. Федеральнэ къэралыгъо про­граммэу «ЦIыфхэм социальнэ Iэпы­Iэгъу ятыгъэныр» зыфиIорэм ахъщэр къыщыдыхэлъытагъэу щыт, сметнэ уасэу проектым иIэр нахьыбэ зэрэхъугъэм къыхэкIэу а ахъщэ тедзэр къыIэкIэхьагъ. Квадрат метрэ мин 21,3-рэ фэдиз хъурэ псэуалъэм ишIын пстэумкIи сомэ миллиард 1,2-рэ фэдиз пэIухьащт, рес­публикэ бюджетым щыщэу сомэ миллион 12,4-рэ фэдиз ащ пае къыхагъэкIыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм зыщигъэгъозагъ, амал зэриIэкIэ нахь шIогъэ ин хэлъэу ахъщэр агъэфедэнэу пшъэрылъ афишIыгъ, зыныбжь хэкIотагъэхэм гупсэфыпIэ афэ­хъунэу, проектыр игъом агъэцэкIэнэу, социальнэ фэIо-фашIэхэм язытет на­хьышIоу зэхащэнэу пшъэрылъ афи-­
шIыгъ.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч къызэриIуагъэмкIэ, непэкIэ зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ сэкъатыныгъэ зиIэхэмрэ зыщаIыгъхэрэ республикэ унэ-интернатым нэбгырэ 280-рэ фэдиз чIэс. Ахэм чэщи мафи медицинэм иIофышIэхэр афэсакъых, алъэплъэх. Нэжъ-Iужъхэр зыщытезе­кIухьэщтхэ, зызщагъэпсэфыщт чIыпIэхэр зэтырагъэпсыхьагъэх. ОтделениякIэм ишIын хэпшIыкIэу ишIуагъэ къэкIощт зыныбжь хэкIотэгъэ цIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэхэу афагъэцакIэхэрэр нахьышIоу зэхэщэгъэнхэмкIэ. Унэу нэбгырэ 250-м телъытагъэр джырэ уахътэм ди­штэрэ мебелымкIэ зэтегъэ­псыхьэгъэщт, унэ хъоо-пщау­хэр, спортзал, диным епхыгъэ фэIо-фашIэхэр зыщагъэцэкIэщтхэ зал ыкIи нэмыкIхэр хэ­ты­щтых. Ахэм анэмыкIэу мастерскойхэри, творчествэм зыщыпылъыщтхэ унэхэри къыдалъытагъэх. Унэм къыпэ­благъэу фонтан зыхэтыщт зы­гъэпсэфыпIэ шъолъыр иIэщт, ипподромым екIурэ лъэсрыкIо гъогу цIыкIухэри фашIыщтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, зыныбжь хэ­кIо­тагъэхэм социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэным иIофы­гъохэр УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ лъэпкъ проектэу «Демографиеми» къыде­лъытэх, федеральнэ проектэу «Тинахьыжъхэр» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу ар гъэцэкIагъэ мэхъу, къэралыгъо программэу «ЦIыфхэм соци­альнэ IэпыIэгъу ятыгъэныр» зы­фиIорэми кIуачIэ иI.

«Зыныбжь хэкIотагъэхэр жъышъхьэ мафэ хъунхэм, ящыкIэгъэ амалхэр ягъэгъотыгъэнхэм республикэм ренэу тынаIэ щатетэгъэты. ТэркIэ анахь мэхьанэ зиIэхэм ащыщ тызэрафэгумэкIырэр тина­хьыжъхэм зэхашIэныр. Ащ пае Iофтхьэбзэ зэфэшъхьаф­хэр щыIэныгъэм щыпхырытэщых, унэ-интернатхэм япэсыгъэ щыIакIэ ахэм щаряIэнымкIэ амалэу щыIэхэр тэгъэфедэх», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтхэр: А. Гусев.