Анахь лъэшыр хэта?

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм зичэзыу ешIэгъухэр мэзаем и 14 — 15-м яIагъэх.

Зэнэкъокъухэр

«Шытхьал» — «СШОР-Мые­къуапэ» — 3:3, «Картонтара­-МГГТК» — АГУ — 2:6, «Урожай» — «Ошъутен» — 3:2.

ЕшIэгъу шъхьаIэу мы мазэм и 15-м щытыгъэр «Урожай» ыкIи «Ошъутенэр» арыгъэ. ТекIоны­гъэр къыдэзыхырэр апэ ишъын ылъэкIыщтыгъ.

В. Яковлевым гъогогъуитIо, Д. Крыловым зэ «Ошъутенэм» икъэлапчъэ Iэгуаор да-дзагъ. Анахь гъэшIэгъоныр ­пчъагъэр 2:0 хъугъэу А. Филипповым «Урожаим» икъэлапчъэ Iэгуаор зыдедзэр ары. ЕшIа­кIохэр зэралъэкIэу ешIэщтыгъэх.

ЗэIукIэгъум икIэух къэмысыпэу Т. Осмоловскэм «Урожаим» икъэлапчъэ Iэгуаор зыдедзэм, икIэрыкIэу ешIэгъур рагъэжьэ­жьыгъэм фэдагъ. «Ошъутенэм» иешIакIоу А. Къонэр гъогогъуитIо «Урожаим» икъэлапчъэ да­гъэуагъ. «Урожаим» икъэлэп­чъэIутэу А. Саяпиныр цыхьэ­шIэ­гъоу ешIагъ. А мафэм А. Сая­пиныр дэгъу дэдэу ешIагъ.

Пчъагъэр 3:2-у «Урожаим» ешIэгъур ыхьыгъэми, ешIэгъу дахэ теплъыгъ.

«Шытхьалэм» иешIакIохэу Фроликовым, Арустамян, Иваницкэм гъогогъуищэ СШОР-м икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ. Едыдж — гъогогъуи 2, Жуковыр — 1 СШОР-м къыхэщы­гъэх.

АГУ-р «Картонтара-МГГТК-м» зыдешIэм А. Зезэрэхьэм гъогогъуи 4, Д. Ждановымрэ Г. Шкуромрэ зырызэ хъагъэм Iэгуаор радзагъ.
«Креатив» — «Джаджэ» — 5:0.

ЧIыпIэхэр

1. «Урожай» — 18
2. «Ошъутен» — 15
3. «Креатив» — 15
4. «СШОР-Мыекъуапэ» — 7
5. АГУ — 6
6. «Шытхьал» — 4
7. «Джаджэ» — 3
8. «Картонтара» — 0.