Сабыйхэм япсауныгъэ ауплъэкIущт

Адыгеим имедицинэ IофышIэхэм язичэзыу куп кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ иуплъэкIун те­гъэпсыхьагъэу джыри Херсон хэкум и Геническэ район щылэ мазэм и 15-м кIуагъэ.

Ахэр нэбгырэ 13 мэхъух — кIэлэцIыкIу хирургыр, врач-­педиатрхэр, врач-неврологыр, УЗИ зышIырэ врачыр, психиатрэр, нэхэм яIазэрэр, медицинэ психологыр, фельдшер-­лаборантыр, медицинэ сестрахэр ыкIи водителитIу.

Апэрэ IофшIэгъу мафэр зэрэрагъэжьагъэм фэгъэхьыгъэу АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэ ителеграм-канал къыщитхыгъ, яIофшIэнкIэ гъэхъагъэхэр ашIынхэу афэлъэIуагъ.