Анахь дэгъуи 5-м ахэфагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат «Поем на кухне всей страной» зыфиIорэ зэнэкъокъоу Урысыем ителевидение и Апэрэ канал щызэхащэгъагъэм текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэ фольклорнэ-этнографическэ ансамблэу «Ащэмэзым» фэгушIуагъ «Лъэпкъ творчествэм изаслуженнэ куп» зыфиIорэр къызэрэфаусыгъэм фэшI.

— Мэфищым кIогъэ зэнэкъокъум «Ащэмэзым» тигъэгушIуагъ. ИIэпэIэсэныгъэкIи, артистхэм ясэнэхьатхэмкIи осэ ин къафашIыгъ, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.
ОсэшI купым хэтыгъэу, тхакIоу Лариса Рубальскаям анахьэу къыхигъэщырэр «Ащэмэзым» орэд къыIозэ яIэпэIэсэныгъэ къызэрагъэлъэгъуагъэр ары.

Команди 5 анахь дэгъоу къыхахыгъэхэм Адыгэ Республикэм икъэралыгъо ансамблэу «Ащэмэзыр» ащыщ.

Москва, Санкт-Петербург, Къо­кIыпIэ Чыжьэм, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэм пщэрыхьапIэм ща­гъэжъэгъэ шхыныгъохэр къагъэлъагъощтыгъэх. Адыгеим къызынэ­сыхэм, Валдис Пельш псынкIэу къыIуагъэм тыгу къыIэтыгъ.

— Адыгэ къуаем нэмыкIэу Адыгеим сыда джыри къи­шъухыгъэр? — къы­Iуагъ В. Пельш.

Адыгэ кIалэхэу Беданыкъо Жьыут, КIуращынэ Адам, ЛIы­хъурэе Анзор гуубатэм къыщегъэжьагъэу шхыныгъохэм къатегущыIагъэх. Сапый Аскэр адыгэ къуаем еплъыкIэу фыриIэр къы­Iотагъ.

Анахьэу тэ къыхэдгъэщырэр зы. ЗэкIэ мэфэкIым хэлажьэхэрэм Адыгеир ашIэ. Адыгэ къуаер, нэмыкIхэри агъэлъапIэх. Нэм ылъэгъурэр гум шъхьапэ зэрэ­фэхъурэм къыпкъырыкIыхэзэ, тиIанэ телъ шхыныгъохэм защагъэгъозагъ.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым иансамблэу «Абрекхэм» тилъэпкъ ишхыныгъохэр къагъэлъэгъуагъэх. Ащ дакIоу адыгабзэкIэ лъэпкъ мэкъэмэ чаныр къаIуагъ, адыгэ макъэр агъэIугъ.

Узэгъусэмэ узэрэлъэшыр, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Адыгеим яныдэлъфыбзэ зы лъапсэ зэриIэр тиансамблэхэм къагъэлъэгъуагъ, адыгэ лъэпкъ къашъохэр, адыгэ мэкъамэхэр мэфэкI зэхахьэм щагъэIугъэх. Зэкъош республи­кэхэм яадыгэ Iанэхэр, лъэпкъ къашъохэр зэкIэми анахь дэгъугъэхэу плъытэ хъущт.

— ШIоу щыIэр къадэхъу­нэу, мамыр щыIакIэр яIэу псэунхэу ИлъэсыкIэ мэфэкIым хэлэжьагъэхэм афэтэIо, — къытиIуагъ «Ащэмэзым» ихудожественнэ пащэу, АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ Iофы­шIэу Бастэ Асыет.