Игуапэу хэлэжьагъ

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, «Единэ Россием» ифракцие хэтэу Хьасанэкъо Мурат урысые Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэм хэлэжьагъ.

Ащ елкэм къыпихыгъэ джэгуалъэм селоу Красногвардейскэм щыщэу илъэс 12 зыныбжь Роман Власовым ишIоигъоныгъэ зытетхэгъэ тхьапэр илъыгъ.

Роман футболымкIэ секцием хэт. Ащ къыхэкIэу вратарь Iалъэ къыкIэлъэIугъагъ. Роман зыкIэхъопсырэр ащ IэкIигъэ­хьагъ, футбол зэрешIэщт Iэгуаори шIухьафтынэу ритыгъ. Хэт ышIэра, кIалэм гъэхъэгъэшхо­хэр футболым щишIынхэкIи пшIэнэп.

Ащ ышыпхъу нахьыкIи шIухьаф­тынчъэу къэнагъэп. М. Хьасанэкъом джэголъэ шъабэ­рэ IэшIу-IушIухэмрэ ащ ритыгъэх.

— Тихэгъэгу и Президент кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэм изэхэщэн хэбзэшIу хъугъэ. Сэри сигуапэу ащ сыхэлэжьагъ, кIэлэцIыкIухэр зыкIэхъо­псыхэрэм ащыщхэр афэзгъэцэкIэн амал сиIагъ, — къыIуагъ Хьасанэкъо Мурат.