Адыгеими щырагъэжьагъ

Зэрэ Урысые фэдэу, илъэс 17-м нэс зыныбжь сабыйхэр зиIэ унагъохэм ыкIи бзылъфыгъэ лъэрмыхьэхэм атефэрэ зэтыгъо IэпыIэгъур илъэсыкIэр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу Адыгеим щараты. Сабыйхэр зиIэ унагъохэм аратыщтыгъэ социальнэ IэпыIэгъу пчъагъэмэ ачIыпIэу ар хъугъэ.

А IэпыIэгъум хахьэх: тхьамэфэ 12-м нэсыгъэу лъэрмыхьэ бзылъфыгъэу учетым хагъэуцуагъэм тефэрэ тыныр; сабыир къызыхъукIэ ахъщэ IэпыIэгъоу атырэр; илъэси 3-м къыщыублагъэу илъэси 7-м нэс зыныбжь сабыймэ апае ахъщэ тынэу агъэнэфагъэр.

Зэтыгъо IэпыIэгъур зытырэр Социальнэ фондыр ары. ПенсиехэмкIэ фондымрэ социальнэ ухъумэнымкIэ фондымрэ зызэхагъэхьажьыхэ нэуж ар зэхащагъ. ФондитIумэ агъэцакIэщтыгъэ фэIо-фашIэхэр джы зэрапхыжьыгъэх, IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъо­ныгъэмкIэ АР-м и Министерствэ ытыщтыгъэ ахъщэхэри къулыкъушIэпIакIэм ыпшъэ ралъхьагъэх.