Гъэхъагъэхэр ышIыхэзэ лъэкIуатэ

Илъэс 301-кIэ узэкIэIэбэжьмэ Петр I-м иунашъокIэ Урысыем про­кура­турэр зыщагъэпсым ащ пшъэрылъ фигъэуцугъагъ: «Зэрарыр е бзэ­джэ­шIагъэр къызэтегъэуцогъэныр ыкIи гъэкIодыгъэныр, шъыпкъагъэ хэ­лъэу правосудием къекIолIэгъэныр, къолъхьэ тын-Iыхыным ыкIи ха­бзэр зыукъохэрэм ябэныгъэныр».

Федеральнэ унашъоу «Урысые Федерацием ипрокуратурэ ехьылIагъ» зыфиIорэм къызэригъэнафэрэмкIэ, прокуратурэр зыкI федеральнэ къулыкъум игупчэу щыт, УФ-м и Конституцие зэрагъэцакIэрэм, цIыфхэм яфитыныгъэхэр ыкIи яшъхьафитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм гъунэ алъефы ыкIи фитыныгъэу иIэр къызфигъэфедэзэ хабзэр зыукъохэрэм уголовнэ пшъэ­дэкIыжь арегъэхьы.

Прокуратурэм ипшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ къэралыгъом ишIоигъоныгъэхэр, цIыф пэпчъ ифитыныгъэ ыкIи ирэхьатныгъэ къэухъумэгъэнхэр. Прокурату­рэм иIофшIэнкIэ гъэхъагъэу ышIыхэрэр зэлъытыгъэр цIыф­хэм цыхьэ къазэрэфашIырэр ары. Хабзэ, хэбзэухъумэкIо ыкIи лъыплъэн къулыкъухэм зэпхыны­гъэ зэдыряIэу зэрэзэдэлажьэ­хэрэм ишIуагъэкIэ Адыгеим рэхьатныгъэ илъ ыкIи гъэхъагъэ­хэр ышIыхэзэ ыпэкIэ лъэкIуатэ.

Анахь мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъоу зыдэлажьэхэрэм ащыщых псэупIэ-коммунальнэ хъыз­мэтым ылъэныкъокIэ хэбзэ­гъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэр, цIыфхэм япсэупIэ фитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр, зыкIыныгъэ ахэлъэу бзэджашIэхэм апэшIуекIогъэныр, псауныгъэм, гъэсэныгъэм ыкIи ахъщэ къолъхьэ тын-Iыхыным алъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр амыукъоным лъыплъэгъэныр. Джащ фэ­дэу япшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ цIыфхэм IофшIэнымкIэ фиты­ныгъэу яIэхэр къэухъумэгъэнхэр.

Мы структурэм сыдигъуи авторитетышхо иIэу, къэралыгъом закон илъыным, цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм лъыплъэгъэныр ипшъэрылъ шъхьаIэу ыпэкIэ лъыкIотагъ. БлэкIыгъэ илъэсым гъэхъэгъэшIухэр ышIыгъэх. Хэбзэгъэуцугъэр амыукъоным, бзэджэшIагъэхэр къэмыгъэхъугъэнхэм, тишъолъыр рэхьатныгъэ илъыным прокуратурэм икъулыкъу­хэм анаIэ тырагъэтыгъ. Респуб­ликэм щыпсэухэрэм япсэупIэ, пенсионнэ фитыныгъэхэр зэтегъэуцожьыгъэнхэм прокурор­хэр кIэдэуагъэх. Псауныгъэр къэу­хъу­мэгъэным, гъэсэныгъэм, псэу­пIэ-коммунальнэ хъызмэтым, мэкъу-мэщым, нэмыкI лъэ­­ныкъохэми хэхъоныгъэхэр ашIынхэм прокуратурэм ынаIэ тырегъэты. Республикэм щыпсэурэ цIыфхэм прокуратурэм цыхьэ къызэрэфашIырэр нафэ.