Ешъуагъэхэу къаубытыгъэх

МэфэкI мафэу кIуагъэхэм Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие иIофышIэхэм республикэм игъогухэм водитель 33-рэ ешъуагъэхэу къащаубытыгъ.

2023-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу и 8-м нэс республикэм игъогухэм хъугъэ-шIэгъи 6 ате­хъухьагъ, ахэм нэбгыри 7-мэ шъобж зэфэшъхьафхэр аха­хыгъ.

ПIалъэу зигугъу къэтшIыгъэм тишъолъыр игъогухэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр гъогогъу 1919-рэ ащаукъуагъэу АР-м и Къэралыгъо инспекцие къыхигъэщыгъ.

Ешъуагъэу машинэр зезыфэщтыгъэ нэбгырэ 33-мэ административнэ пшъэдэкIыжь атыралъхьагъ.

ЛъэсрыкIуи 117-мэ гъогурыкIоным ишапхъэхэр зэрау­къуагъэхэм фэшI административнэ протоколхэр къафыратхыкIыгъэх.

Адыгеим и Къэралыгъо авто­инспекцие республикэм щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэу къэкIуагъэ­хэм джыри зэ закъыфегъазэ гъогум сакъыныгъэ къызщыхагъэфэнэу ыкIи шIокI имыIэу гъогурыкIоным ишапхъэ­хэр агъэцэкIэнхэу.