ШIушIэ IэпыIэгъур зэпыурэп

Пшызэ шъолъырымрэ Адыгеимрэ арыс цIыф гумэкIылэ-хьалэлхэм яIэпыIэгъу хэлъэу зэIуагъэкIэгъэ хьылъэу тонни 3 хъурэр Мыекъопэ къэзэкъ отрядым хэтхэм ЛНР-м и Лисичанскэ район ит къалэу Новодружескэ щыпсэухэрэмрэ къэзэкъ дзэкъулыкъушIэхэмрэ аIэкIагъэхьагъ.

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм апае щыгъын фабэхэр, Iэзэгъу уцхэр, гъомылапхъэхэр, IэшIу­-IушIухэр, пхъэшъхьэ-мышъхьэ­хэр, Iэмэ-псымэ зэфэшъхьафхэу къашъхьапэн алъэкIыщтхэр ыкIи нэмыкIхэр шIушIэ Iэпы­Iэгъум хэлъыгъэх.

КIэлэцIыкIухэм аIэкIэ ашIыгъэ сурэтхэр, тхыгъэ зэфэшъхьаф­хэр, зэолIхэм агу къэIэтыгъэным епхыгъэ гущыIэ фабэхэр ыкIи Iэпэщысэ цIыкIухэу хэтрэ кIэлэ­цIыкIуи ежь амалэу иIэм тетэу ыгъэхьазырыгъэр афарагъэщагъэхэм ахэлъыгъэх.

Къэблэгъэрэ ИлъэсыкIэм ехъулIэу къалэу Новодружескэ щыпсэухэрэм ялъэIу афагъэцэ­кIагъ: елкэшхорэ ащ пылъыщт джэгуалъэхэмрэ, IэшIу-IушIухэр афарагъэщагъэх.
ШIушIэ хьылъэр автомобилитIукIэ ащагъ, ащ игъусагъэх Мыекъопэ къэзэкъ отделым ипащэу Александр Даниловыр. Апшеронскэ районымкIэ атаманэу Сергей Коростылевыр, штабым ипащэу Сергей Хлудневыр, къалэу Мыекъуапэ щыщ къэзэкъэу Олег Кубиковыр, спор­тымкIэ инструкторэу Алексей Андросовыр, къэзэкъ ныбжьыкIэхэм я Союз итхьаматэу Екатерина Загорулько.

Екатерина Загорулько.