Тын лъапIэхэр аритыжьыгъэх

Урысые Федерациемрэ Адыгэ Республикэмрэ якъэралыгъо тынхэр аIэкIэгъэхьажьыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ зэха­хьэ тыгъуасэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. Сэнэ­хьат зэфэшъхьафхэм ыкIи общественнэ IофышIэшхохэм ялIыкIохэр залым къыщызэрэугъоигъэх.


Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тынхэр зыфагъэшъо­шагъэхэм шIуфэс къарихызэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, илъэсэу икIыгъэм хэгъэгум ищыIакIэ зэхъокIыныгъэ инхэр фэхъугъэх, Iофышхо зэшIохыгъэ хъугъэ. Мы илъэсыр етIани Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэсэу хагъэунэфыкIыгъ.

«Мы аужырэ илъэсхэм Адыгеим фэхъугъэ зэхъокIыныгъэхэр зэкIэми тинэрылъэгъух. Социальнэ инфраструктурэр нахьышIу мэхъу, общественнэ чIыпIэхэр, гъогухэр агъэкIэжьых. Отраслэ пэпчъ зэхъокIыныгъэ фэхъу. Ащ фэдэ гъэхъагъэхэм алъапсэ зыфэкIожьырэр республикэм щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ, зичIыгу гупсэ гуетыныгъэ фыриIэу фэлэжьэрэ цIыф пэпчъ ышIыгъэ гъэхъагъэхэр ары. Непэ тынхэр зыIэкIэдгъэхьажьыщтхэ пстэуми ащ фэдэ шэн шIагъохэр ахэлъых. Хэгъэгум ипащэхэм гъэхъагъэу шъуиIэхэм яфэшъошэ уасэ къафашIыгъ, шъуичIыпIэгъухэми лъытэныгъэу къышъуфашIырэм ар ишыхьат», — къыIуагъ рес­публикэм и ЛIышъхьэ.

Тиреспубликэ гупсэ ихэхъоныгъэ зиIахьышIу хэзышIыхьэгъэ нэбгырэ пэпчъ ыцIэ КъумпIыл Мурат къыриIуагъ.

ДзюдомкIэ Мыекъопэ еджапIэм ипIур цIэрыIохэу Емыж Арамбыйрэ Лъэцэр Хьазрэтрэ физическэ культурэм ихэхъоныгъэ яIахьышхо зэрэхашIыхьа­гъэм пае орденэу «За заслуги перед Отечеством» зыфиIорэм имедалэу я II-рэ шъуашэ зиIэр къа­фагъэшъошагъ.

ЧIыпIэ къинхэм ялъэхъан псэемыблэжьэу, IэпэIэсэныгъэ ин хэлъэу ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэхэрэм пае Наталья Га­пишко Лука Крымскэм ыцIэкIэ щыт медалыр къыфагъэшъошагъ. Илъэс 40-м къыкIоцI педиатрием Наталье Iоф зыщешIэм кIэлэцIыкIухэм медикэ-санитарнэ IэпыIэгъу ятыгъэным ылъэныкъо­кIэ Iофтхьабзэхэу зэрахьэхэрэм иIахьышхо ахишIыхьагъ.

Илъэс 60-м ехъурэ псауныгъэм икъэухъумэн зиIахь хэзы­шIыхьэгъэ Альберт Гельфанд «Урысыем изаслуженнэ врач» зыфиIорэ цIэ лъапIэр къыфагъэ­шъошагъ.

Республикэм иэнергетическэ лъэныкъо хэхъоныгъэ ышIыным яIахьышхо зэрэхашIыхьагъэм пае «Урысые Федерацием изаслуженнэ энергетик» зыфиIорэ цIэр къафагъэшъошагъ Сергей Трофимовымрэ Хьасинэ Рэмэзанрэ.

Урысые Федерацием и Рэзэныгъэ тхылъ ратыгъ Теуцожь районым ипащэу Хьачмамыкъо Азэмат районым исоциальнэ-эко­номикэ Iофыгъохэр нахь шIогъэ ин хэлъэу зэшIохыгъэнхэм епхыгъэ Iофэу ыгъэцакIэрэм фэшI.

Илъэсыбэрэ гуетыныгъэ фыриIэу гъомылэпхъэшI промышленностым ихэхъоныгъэ иIахь зэрэхишIыхьагъэм пае ФедерациемкIэ Советым и Щытхъу тхылъ фагъэшъошагъ пшъэдэ­кIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ фирмэу «Комплекс-Арго» зыфиIорэм ипащэу Александр Денисовым.

«Непэ мэкъу-мэщым ыкIи промышленностым яотраслэ зэфэшъхьафхэм яIофышIэхэм, экономистхэм, псэолъэшIхэм — зэкIэ республикэм иэкономикэ ихэхъоныгъэ зиIахьышхо хэзышIыхьагъэхэм ягъэхъагъэхэр хэтэгъэунэфыкIых. Егъэджэн Iофым фэлажьэхэрэм, культурэм ылъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэм, республикэм ыкIи хэгъэгум ятарихъ-культурэ кIэн бай къэзыухъумэхэрэм гущыIэ фабэхэр апэтэгъохых. Сигуапэ лъытэныгъэ зыфэтшIырэ тижурналистхэр, зиIоф фэшъыпкъэхэр мыщ зэрэщыслъэгъухэрэр. Нэбгырэ пэпчъ IэпэIэсэныгъэ хэлъэу Адыгеим къихъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэр къегъэлъагъох. Тын лъапIэхэр зэратыгъэхэм ащыщых юристхэр, къэралыгъо ыкIи муниципальнэ къулыкъум илIыкIохэр. Ахэр зэкIэ IэпэIэсэныгъэ ин зыхэлъ цIыфых», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Республикэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Адыгеим ащ фэдэ цIыф IэпэIасэхэу пшъэ­рылъышхохэр зэшIозыхын зылъэ­кIыщтхэр ищыкIагъэх.

«Непэ, тихэгъэгу чIыпIэ къин зыщифэгъэ лъэхъаным, тызэкъо­тыным, типащэу Владимир Путиным политикэмкIэ курсэу ыIыгъым дедгъэштэным мэхьанэшхо иIэу щыт. Ащ дакIоу экономикэ ыкIи социальнэ зыпкъитыныгъэ щыIэным, цIыфхэр щынэгъончъэу псэунхэм, ахэм яфе­дэхэр цыхьэшIэгъоу къэухъумэгъэнхэм тынаIэ зэкIэми атедгъэ­тын фае. Зэдедгъаштэу, зы ко­мандэу тызэдэлажьэмэ, кIэухы­шIухэм тыкъызэрафэкIощтым сицыхьэ телъ», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

ИкIэухым КъумпIыл Мурат тын лъапIэхэу афагъэшъошагъэ­хэм пае зэкIэми афэгушIуагъ, Iофэу агъэцакIэрэм, яIэпэIэсэныгъэ, IофшIэнымкIэ анахь хэбзэшIухэу щыIэ хъугъэхэм зэ­рафэшъыпкъэхэм апае зэрафэразэр къыIуагъ.

ПстэумкIи тын лъапIэхэр нэбгырэ 50 зыфагъэшъошагъэ­хэр, ахэр тисайт ижъугъотэщтых.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу