Кобл Якъубэ ящысэшIу

СССР-м изаслуженнэ тренерэу, я XX-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Новочеркасскэ щыкIуагъ.

2009 — 2010-рэ илъэс­хэм къэхъугъэ кIалэхэр, пшъашъэхэр, илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр куп хэхыгъэхэм ащызэIукIагъэх.

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэрэ ныбжьыкIэхэр зэнэкъо­къум хэлэжьагъэх.

Патриотическэ пIуны­гъэм, ныбжьыкIэхэм тарихъыр нахьышIоу ашIэным, дзюдом зиушъом­бгъуным афэгъэхьыгъэ зэ­IукIэгъум икъызэIухын къыщыгущыIагъ дзэм къу­лыкъур щызыхьырэ полковникэу, Кобл Якъубэ дэгъоу зышIэщтыгъэ Николай Могилинец.

— Адыгеим дзюдомкIэ ибэнакIохэм хэгъэгу ыкIи дунэе зэнэкъокъу­хэм, Олимпиадэ джэгунхэм гъэхъагъэу ащашIыгъэм мэхьэнэ ин етэты. Кобл Якъубэ иIофшIакIэ, ыгъэсэгъэ бэнакIохэм щысэ атетэхы. Урысыем я XX-рэ лIэшIэгъум дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу Кобл Якъубэ иIофшIагъэ щыIэныгъэм щылъагъэкIуатэ. Зэлъа­шIэрэ тренерым ыцIэ Мыекъуапэ къыщызэIуа­хыгъэ спорт Унэшхом фаусыгъ. Ащ щыкIорэ зэнэкъокъухэм тигуапэу тахэлажьэ, — къыщиIуагъ Новочеркасскэ щыкIогъэ шIэжь зэIукIэгъум икIэщакIохэм ащыщэу Николай Могилинец.

ТибэнакIохэу Новочеркасскэ щыIагъэхэм пэщэныгъэ адызезыхьагъэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ Адыгеим ыцIэкIэ Iофтхьабзэм къыщыгущы­Iагъ. Кобл Якъубэ къызыхъугъэ мафэм ехъулIэу Ростов хэкум зэнэкъо­къур щызэхэзыщагъэхэм «тхьа­шъуегъэпсэу» ари­Iожьыгъ. Кобл Якъубэ илъэпкъ шIу ылъэгъоу, зы­щыпсэурэ хэгъэгур ыгъэлъапIэу, лъэпкъхэм язэпхыныгъэ спортым щыгъэпытэгъэным зэрэ­пы­лъыгъэр, дунаим щызэлъашIэрэ тренерым ригъэжьэгъэ Iофыр Ады­ге­им зэрэщылъагъэ­кIуа­тэрэр Бастэ Сэлымэ къыIотагъэх.

Краснодар краим, Адыгеим, Ростов хэкум ябэ­накIохэу алырэгъум щызэIукIагъэхэр Новочеркасскэ лIыхъужъныгъэм ыкIи лэжьэкIо щытхъум япхыгъэ чIыпIэу иIэхэм, къалэм ипсэупIэ дахэхэм, спорт, нэ­мыкI псэуалъэхэм ащы­Iагъэх, хъугъэ-шIагъэхэм защагъэгъозагъ.

АР-м ибэнэкIо пшъашъэ­хэм ясэнаущыгъэ къызэ­IуахынымкIэ щысэшIу къа­гъэлъэгъуагъ. ХьакIэко Данэ, Виктория Пылевам, Анастасия Коржовам, Татьяна Шаталовам апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. Радмир Голубевыр кIа­лэхэм якуп дэгъоу щыбэнагъ, текIоныгъэр къыфагъэшъошагъ.

Тренерхэу Мерэм Саидэ, Беданэкъо Байзэт, Нэпсэу Бислъан, Бастэ Сэлымэ апэрэ чIыпIэхэр къэзыхьыгъэхэр агъасэх.

Камилла Дзагаловам ятIонэрэ чIыпIэр къы­хьыгъ. Тренерхэу Бастэ Сэлымрэ Нэпсэу Бислъанрэ дзюдомкIэ пшъашъэр агъасэ.

Ящэнэрэ чIыпIэхэр бэнэкIуи 4-мэ къафагъэшъошагъэх. Хьаджэкъо Чыназ, Хьаджэкъо Дамир, Арсений Третьяк-Бобровым, Тимур Косенковым джэрз медальхэр къахьыгъэх.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм щытхъу тхылъхэр, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх. Кобл Якъубэ ишIушIагъэкIэ лъэхъаным къызэрэщытхэтыр зэхахьэм къыхэ­щыгъ.

ЕмтIылъ Нурбый.