ГъэшIэгъонэу лъэкIуатэ

АР-м футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу ста­дионэу «Юностым» щэкIо. Апшъэрэ купым хэт командэхэм тыгъэгъазэм и 24 — 25-м я 4-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

Зэтэгъапшэх
«Джаджэ» — «Шытхьал» — 0:6, «Креатив» — АГУ — 7:3, «Урожай» — «Картонтара-
МГГТК» — 8:0, «Ошъутен» — СШОР — 5:0.

«Креативыр» АГУ-м зыдешIэм текIоныгъэр къыдэзыхыщтымкIэ упчIабэ тиIагъэп. Делэкъо Аскэр гъогогъуи 3, Амаяк Апозян гъогогъуи 2, Датхъужъ Адамрэ Iэщэ Анзоррэ зэрызэ къэлапчъэм Iэгуаор дадзагъ. АГУ-м иешIакIохэу А. Зезэрыхьэм зэ, А. Шъхьэлахъом 2 хъа­гъэм Iэгуаор радзагъ.

«Урожаир» «КартонтараМГГТК-м» дешIэзэ Устэкъо Азэмат апэрэ такъикъым хъагъэм Iэгуаор дидзагъ. Денис Крыловым щэгъогогъо къэлапчъэм Iэгуаор дигъэфагъ. Валерий Яковлевым пчъагъэм зыхегъахъом, Тульскэм икомандэу «Урожаим» текIоныгъэр IэшIэхэу къызэрэдихыщтыр зэнэкъокъум къыщы­лъэгъуагъ. «Урожаим» икъэлэп­чъэIутэу Алексей Саяпиныр цыхьэшIэгъоу ешIагъ.

ШIухьафтынхэр афашIыгъэх

Апшъэрэ, апэрэ купхэм яешIэ­кIо анахь дэгъухэр зэхэщакIохэм къыхахыгъэх. Джарымэ Тимур ыгъэнэфэгъэ нэпэеплъ шIухьафтынхэр афагъэшъошагъэх «Креа­тивым» хэтэу Делэкъо Аскэр ыкIи «Спортмастерым» щешIэрэ Пэнэшъу Тимир.

ЕплъыкIэхэр

ЗэIукIэгъухэм яплъыгъэхэ ­Къулэ Аскэрбый, Виталий Ак­сеновым, Семен Манашировым, Нэпсэу Бислъан, Делэкъо Адам, ешIакIохэу Тумэ ТIахьир, Дат­хъужъ Адам, Амаяк Апозян, фэ­­шъхьафхэм зэнэкъокъур зэ­рэ­кIорэ шIыкIэр агу рехьы, стадионыр нэбгырабэмэ зыгъэ­псэфыпIэ афэхъу.

ЧIыпIэхэр

Апшъэрэ купым хэт командэхэр чIыпIэу зыдэщытхэр, очко пчъагъэу яIэр.

1. «Ошъутен» — 12
2. «Урожай» — 9
3. «Креатив» — 9
4. СШОР — 6
5. «Шытхьал» — 3
6. АГУ — 3
7. «Картонтара» — 0
8. «Джаджэ» — 0.
Я 5-рэ ешIэгъухэр
06.01. 10:00
СШОР — «Креатив»
06.01. 11:00
АГУ — «Урожай»
06.01. 12:00
«Картонтара» — «Джаджэ»
13.01. 13:00
«Шытхьал» — «Ошъутен».

Апэ ишъыгъэхэмрэ ауж къина­гъэхэмрэ нахь зэпэчыжьэ мэ­хъух, арэу щытми, чIыпIэу къыдахыщтыр къэшIэгъошIоп. Зэнэ­къокъур гъэшIэгъонэу ыпэкIэ лъэ­кIуатэ, стадионыр дэгъоу зэтегъэпсыхьагъ.

Сурэтхэм арытхэр: Делэкъо Аскэр; зэнэкъокъур макIо.