Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Указ

Адыгэ Республикэм ищытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ экономист» зыфиIорэр афэгъэшъошэгъэным ехьылIагъ

Экономикэм ылъэныкъокIэ гъэхъагъэу яIэхэм апае щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ экономист» зыфиIорэр афэгъэшъошэгъэнэу:

Сахно Татьянэ Алексей ыпхъум – Федеральнэ казначействэм и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм финанс-бюджет IофхэмкIэ иревизионнэ отдел ипащ;

Шэуджэн Нурет Хьасамбый ыпхъум – Федеральнэ казначействэм и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм бюджетхэм япхыгъэ фэIо-фашIэхэмкIэ иотдел ипащ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат

къ. Мыекъуапэ,

тыгъэгъазэм и 27-рэ, 2022-рэ илъэс

N 161