Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Указ

Адыгэ Республикэм ищытхъуцIэхэр афэгъэшъошэгъэнхэм ехьылIагъ

ПсэолъэшIыным ылъэныкъокIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм фэшI Адыгэ Республикэм ищытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ псэолъэшI» зыфиIорэр афэгъэшъошэгъэнэу:

Бахтин Павел Владимир ыкъом – Адыгэ Республикэм икъэралыгъо бюджет учреждениеу «Автомобиль гъогухэмкIэ ГъэIорышIапIэу «Адыгеяавтодорым» иотдел ипащэ;

Мэрэтыкъо Нурбый Къасимэ ыкъом – Iахьзэхэлъ обществэу «ГъогушIынымкIэ гъэIорышIапIэу N 3-м» иотдел ипащэ.

Мэкъу-мэщым изегъэушъомбгъункIэ гъэхъагъэхэр зэриIэхэм фэшI Адыгэ Республикэм ищытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр ЩашIэ Сэфэрбый Хьаджымусэ ыкъом – ветеринар врачым, къэралыгъо бюджет учреждениеу «Псэушъхьэхэм къяутэлIэрэ узхэм ябэныжьыгъэнымкIэ Теуцожь район станцием» къепхыгъэ Джэджэхьэблэ ветеринар участкэм ипащэ фэгъэшъошэгъэнэу.

Экономикэм изыкъегъэIэтын иIахь зэрэхишIыхьэрэм фэшI щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ экономист» зыфиIорэр Шэртан ФатIимэт Мэдинэ ыпхъум – Iахьзэхэлъ обществэу «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIорэм икъутамэу Адыгэкъалэ щыIэм иэкономист фэгъэшъошэгъэнэу.

Хабзэм игъэпытэнкIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм ыкIи илъэсыбэ хъугъэу гуетыныгъэ фыряIэу Iоф зэрашIэрэм афэшI Адыгэ Республикэм ищытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ юрист» зыфиIорэр афэгъэшъошэгъэнэу:

Волчановская Лариса Иван ыпхъум – Адыгэ Республикэм ЗАГС-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ;

Войстриков Михаил Николай ыкъом – Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ Хьыкум ихьыкумышI;

Гарифулин Евгений Александр ыкъом – Адыгэ Республикэм ипрокуратурэ иотделэу уголовнэ-процессуальнэ, оперативнэ-лъыхъун IофшIэнхэм гъунэ алъызыфырэм ипащэ;

Гончаров Сергей Сергей ыкъом – Адыгэ Республикэм ипрокуратурэ къалэу МыекъуапэкIэ ипрокурор иIэпыIэгъу шъхьаIэ;

Лакомов Максим Владимир ыкъом – Адыгэ Республикэм ипрокуратурэ иотделэу федеральнэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм гъунэ лъызыфырэм ипащэ;

Пэнэшъу Жаннэ Кимэ ыпхъум —  Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ Хьыкум ихьыкумышI.

Авариехэмрэ тхьамыкIагъохэмрэ къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ ыкIи ахэм къыздахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ гъэхъагъэхэр зэриIэхэм фэшI щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм къэгъэнэжьын IофхэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр Носков Алексей Михаил ыкъом – пенсионерым фэгъэшъошэгъэнэу.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат

къ Мыекъуапэ,

тыгъэгъазэм и 26-рэ, 2022-рэ илъэс

N 156