ЦIыфхэм якъэгъэнэжьын анахь шъхьаIэхэм ащыщ

УФ-м и Президент иунашъокIэ цIыфхэм якъэгъэнэжьын фэгъэзэгъэ къулыкъум иIофышIэ и Мафэ 1990-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 27-м къыщегъэжьагъэу хагъэунэфыкIы.

Урысые Федерацием икъулыкъухэу цIыфхэм якъэгъэнэ­жьын фэгъэзагъэхэм IофшIэн къинэу, щынагъоу зыфэгъэзагъэхэр зэрагъэцакIэрэм бэкIэ елъытыгъ цIыфхэм ящыIакIэ зыфэдэщтыр, республикэм ипредприятиехэм Iоф зэрашIэщтыр, социальнэ лъэныкъом Iофхэр зэращызэпыфэщтхэр. ЧIыпIэ зэжъу ифагъэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм ренэу фэ­хьа­зырых, машIом, псыкъиуным, чIыопс, техногеннэ нэшанэ зиIэ тхьамыкIагъохэм къызда­хьы­хэрэм ядэгъэзыжьынкIэ яп­шъэрылъ щытхъу хэлъэу агъэцакIэ.

Урысые Федерацием ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгэ Республикэм щыIэм цIыфхэм якъэгъэнэжьын фэгъэ­зэгъэ къу­лыкъум иIофышIэхэр IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм апэу алъэIэсых. Ахэм яIофшIэн изэфэхьысыжь шъхьаIэр — щыIэныгъэ мин пчъагъэу къагъэнэжьыгъэхэр ары.

Адыгеим икъулыкъухэу цIыф­хэм якъэгъэнэжьын фэгъэзагъэ­хэм аIутхэм яIоф хэшIыкIышхо зэрэфыряIэм, теубытэгъэ инрэ лIыгъэрэ зэрахэлъым яшIуагъэ­кIэ тиреспубликэ щыпсэухэрэм ящыIакIэ тапэкIи щынэгъончъэу зэрэщытыщтым уицыхьэ тебгъэ­лъы хъущт.

Илъэс 18 хъугъэу ищытхъу аригъаIозэ мы структурэм Iоф щешIэ Адыгеим илъыхъон-къэгъэнэжьын отряд ипащэу Абасэ Къэралбый. 2021-рэ илъэсым «АР-м изаслуженнэ къэгъэнэ­жьакIу» зыфиIорэ щытхъуцIэр къыфагъэшъошагъ, IофшIэным иветеран.

— Мы структурэм хэтхэр лъыхъон-къэгъэнэжьыным апылъ Iофыгъохэм дэгъоу ащыгъозэнхэ фае, — еIо Къэ­ралбый. — Апэрэ медицинэ IэпыIэгъур арагъэкIышъун, цIыфым изытет зыфэдэр агъэ­у­нэфышъун фае. АщкIи етэгъаджэх ыкIи мазэ къэс зачет­хэр ятэгъэ­тых. Джащ фэдэу ежь къэгъэ­нэжьакIор сыд фэ­­дэрэ чIыпIэ ифагъэми, къы­хэкIыжьышъун, цIыфми дэIэпыIэшъун ылъэ­кIынэу фытегъэпсыхьэгъэн фае. Ащ къы­хэкIэу спортым ыкIи туриз­мэм апылъхэу разряд зиIэхэр, зекIонымкIэ кружокхэм ыкIи организациехэм ахэтыгъэхэр конкурсым хэмылажьэу тиIоф­шIапIэ къэтэштэх. Сыда пIомэ ахэр тикъушъхьэхэм, бгыхэм, гъэхъунэхэм дэгъоу ащыгъуа­зэх ыкIи ахэр зыфэдэхэр ябгъэшIэжьын ищыкIагъэп.

КъэгъэнэжьакIохэм ахэтых альпинистхэр, къушъхьэхэм ахэтэу лыжэхэм арыкIохэрэр, псы чIэгъым Iоф ащызышIэрэ цIыф­хэр, спелеологхэр, нэмыкIхэри. Джащ фэдэу гъогум хъугъэ-шIагъэ къытехъухьагъэмэ, унэ горэ къызэхэуагъэмэ, зыгорэм ипчъэ къыфыIумыхыжьэу зыкъыришIы­хьажьыгъэмэ къэгъэ­нэжьакIохэм макъэ арагъэIушъ, елбэтэу ахэр а чIыпIэм нэсых, яIэпыIэгъу арагъэкIы.

КъулыкъушIэм къызэриIуагъэм­кIэ, техникэр икъоу яI, зыщищыкIагъэм псынкIэу тыдэрэ чIыпIи нэсынхэ алъэкIы. ЫпэкIэ Адыгеим ошIэ-дэмышIагъэхэр нахьыбэу къыщыхъущтыгъэх. Джы мы аужырэ илъэсхэм ащ фэдэ хъу­гъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэшъ, ащ егъэгушIох. Ар къызыхэкIырэри къэшIэгъуа­еп, цIыфхэр нахь Iуш хъугъэх, нахь зыфэсакъыжьых. Бгым кIонхэ зыхъукIэ къулыкъум икъэ­гъэнэжьын гупчэ макъэ рагъэIу, зыщатхы, зэрыкIощтхэ гъогур, къызагъэзэжьыщт уахътэр араIо. А уахътэу зыфаIуагъэм къызамыгъэзэжьыкIэ, гъогууанэу къа­раIуагъэмкIэ алъэкIох, къагъотыжьых, ищыкIагъэмэ IэпыIэгъу афэхъух.

Ведомствэм икъулыкъушIэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр цIыфхэр къэухъумэгъэнхэр ыкIи къэгъэ­нэжьыгъэнхэр ары. IэпэIэсэныгъэшхо зыхэлъ къулыкъушIэхэм щытхъу хэлъэу яIофшIэн агъэцакIэ. ЛIыхъужъныгъэ ин зищыкIэгъэ сэнэхьатым зищыIэныгъэ езыпхыгъэхэм мы мафэм гущыIэ фабэхэр апэтэгъохых. Респуб­ликэм икъулыкъухэу цIыфхэм якъэгъэнэжьын фэгъэзагъэхэм ащылажьэхэрэм псауныгъэ пы­тэрэ щыIэкIэ-псэукIэ дэгъурэ яIэнэу, япшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ гъэхъагъэхэр ашIынэу, шIоу щыIэр къадэхъунэу, мамырэу псэунхэу тафэлъаIо!

КIАРЭ Фатим.