ЛъэсрыкIо гъогухэр афашIых

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Адыгеим щагъэцэкIэжьыгъэ гъогухэр водительхэмкIи лъэсрыкIохэмкIи щынэгъончъэ зэрэхъугъэхэр нафэ.

ГущыIэм пае, Джэджэ районым ит селоу Сергиевскэм икIэу станицэу Джаджэм екIуалIэрэм ищыкIэгъэ лъэсрыкIо гъогоу километри 2,5-рэ зикIыхьагъэр фашIыгъах. Ащ республикэм и Гъогу фонд къыхэхыгъэу сомэ миллион 14,7-рэ пэIуагъэхьагъ.

Мыекъопэ районым ит поселкэу Краснооктябрьскэм икIэу станицэу Дагестанскэм екIолIэрэ автомобиль гъогум бэрэ зэжагъэхэ лъэсрыкIо гъогур мы мафэхэм щашIы. Ар пстэумкIи километритIу зэрэхъурэр, сомэ миллион 13,9-рэ тефагъ.

«Адыгеяавтодорым» гъогушI организациехэм зэзэгъыныгъэу адишIыгъэхэм ощх-осыпсхэр зэрыкIощтхэ трубэхэр чIалъхьанхэу, автомобиль ыкIи лъэсрыкIо гъогухэр чэу цIыкIухэмкIэ зэтеутыгъэнхэу, сэкъатныгъэ зиIэу, зекIоныр къызфэкъинхэм апае плиткэхэр къэгъэзэгъу е зэпырыкIыпIэ пэпчъ тыралъхьанхэу къыдэлъытагъ.

ЛъэсрыкIо гъогухэм яшIын илъэсыр имыкIызэ аухыщт. Станицэу Дондуковскэм щашIыгъах ыкIи атыгъ. Ащ Iоф щызышIэгъэ хъызмэтшIапIэу «Каскад» зыфиIорэм пIалъэм ыпэ итэу проектым къыдэлъытагъэхэр зэшIуихыгъэх. ЦIыфхэр лъэсрыкIо гъогум бэрэ ежагъэх, джы кIэлэеджакIохэр еджапIэм щынэгъончъэу кIощтых, ны-тыхэм якIэлэцIыкIухэр IыгъыпIэм ащэщтых.

Поселкэу Краснооктябрьскэм лъэсрыкIо гъогур щызышIырэр ООО-у «М-Групп» зыфиIорэр ары. Мыщ ипроект общественнэ транспортым иуцупIи шIыгъэнэу къыдэлъытагъ. IофшIэнхэм япроцент 70-р хагъэкIыгъ, мэфэ благъэхэм аухын гухэлъ яI.