Зыщымырэхьат чIыпIэхэм ащагъэхэп

2022-рэ илъэсым Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм къулыкъур ащызыхьыщт ныбжьыкIэхэм ябжыхьэ дзэ дэщыгъо тыгъэгъазэм и 27-м аухыгъ. Мы илъэсым а Iофтхьабзэр мазэкIэ ыуж къинэнэу хъугъэ. Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ частичнэ мобилизациер зыщыкIорэ лъэхъаным дзэ комиссариатхэм яIофшIэн къямыхьылъэкIыным фэшI дзэ дэщын кампаниер мазэкIэ зэкIахьагъ. Iофтхьабзэр Адыгеим зэрэщыкIуагъэм икIэуххэм афэгъэхьыгъэу гущыIэгъу тыфэхъугъ АР-м идзэ комиссар шъхьаIэу Александр Авериным.

— Адрэ илъэсхэм афэдэу, мазэкIэ зэрэзэкIахьа­гъэм емылъытыгъэу, мы бжыхьэ дзэ дэщыгъор зэрифэшъуа­шэу редгъэкIокIыгъ. УФ-м зыкъэухъумэжьынымкIэ и Министерствэ къытфигъэуцугъэ пшъэрылъыр дгъэцэ­кIагъ, Адыгеим щыщ ныбжьыкIэ 400 фэдиз къулыкъур ахьынэу ядгъэщагъ. Джыри зэ къыхэзгъэщымэ сшIоигъу, мы ныбжьыкIэхэр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зыщыкIорэм е нэмыкI зыщымырэхьат чIыпIэхэм ащэщтхэп, — къыIуагъ Александр Авериным.

ТигущыIэгъу зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, тыгъэгъазэм и 24-м ехъулIэу дзэ къулыкъум ащэнэу къафагъэнэфагъэм ипроцент 96-р агъэкIогъэхагъэх. Ащ къыкIэлъы­кIогъэ мэфитIум республикэм идзэ комиссариат зыщаугъоихэрэ ипункт къыдэнэгъэ нэбгырэ 15-р Курганинскэ дэт дзэ гарнизоным ащагъэх. Адрэ илъэсхэм афэмыдэу мыгъэ Мыекъуапэ дэт дзэ гарнизонитIум чIыпIабэ яIагъ. Ахэм ащыщым бэмышIэу нэбгырэ 39-рэ агъэкIуагъ. «Альтернативнэ къулыкъу» зыфиIорэр нэбгыри 2-мэ къыхахыгъ. Дзэ дэщыгъом иплан тетэу Адыгеим икIыгъэ ныбжьыкIэхэм янахьыбэр лъэсыдзэхэм, стратегическэ мэхьанэ зиIэ ракетнэ дзэхэм (РВСН) ыкIи Лъэпкъ гвардием идзэхэм ащагъэх. Дзэ-учетнэ сэнэхьатхэр ягъэгъотыгъэным укъыпкъырыкIымэ, ащкIэ ищыкIэгъэ пчъагъэр агъэхьазырыгъ.

Мыгъэрэ бжыхьэ дзэ дэщыгъом зэхъокIыныгъэхэр фэхъугъэхэп. Къулыкъур зэрахьыщт пIалъэр къэнэ­жьыгъ — зы илъэс, а пIалъэр ыкIи къулыкъур зыхьыщтхэм аныбжь лъагъэкIотэным джы тегущыIэх, ау хэбзэгъэуцугъэ гъэнэфагъэ джыри щыIэгоп. Гъэтхэ дзэ дэщыгъор къэсмэ къэнэфэщт.

— Дзэ дэщыгъор комиссариатым иIофшIэн шъхьаIэхэм ащыщ. Арышъ, цIыфхэмрэ военкоматымрэ азыфагу зэгурымыIоныгъэ къимыкIэу, хэбзэукъоныгъэхэр хэмыхъухьэхэу Iофтхьабзэр зэхэщэгъэным мэхьанэшхо иI. Районхэм ащыIэ комиссиехэм мы бжыхьэ дзэ дэщыгъом дэгъоу Iоф ашIагъ. Пшъэрылъэу афагъэуцугъэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIагъэхэм ащыщых Мыекъо­пэ, Джэджэ ыкIи Кощхьэблэ районхэр. Кощхьэблэ районым нахь игъэкIотыгъэу игугъу къэсшIы сшIоигъу, илъэс къэс зэфэхьысыжьэу тшIыхэрэмкIэ анахь Iофыгъуабэ къызыщыуцухэрэм мыр ащыщыгъ, дзэм зыщызыдзыехэрэм япчъагъэкIэ нахь къахэщыщтыгъ. Фэдэ къыхэмыкIыгъэу мыгъэрэ бжыхьэ дзэ дэщыгъом афагъэнэфэгъэ пчъагъэм шъхьадэкIэу ныбжьыкIэхэр къаугъоинхэ алъэкIыгъ, — къыIуагъ А. Авериным.

Мы илъэсым ибжыхьэ дзэ дэщыгъо шапхъэхэм адиштэу зэрэрагъэкIокIыгъэр, пшъэрылъэу къафагъэуцугъэр шIокI имыIэу зэрагъэцэкIагъэр Адыгеим икомиссар шъхьаIэ къыхигъэщыгъ.

Iэшъынэ Сусан.