НыбжьыщIэ хахуэм — медаль

Иджырей щIэблэм сыт и лъэныкъуэкIи щапхъэ яхуэхъун Iуэху дахэ ищIащ Адыгэ-Хьэблэ къуажэм щыщ, зи ныбжьыр илъэс 15-м ит Темырдащ Алан.

Абы къыкъуэкIа лIыгъэмрэ хахуа­гъэмрэ къыпэкIуащ Урысей Федерацэм и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и Советым къыбгъэдэкIа, «За проявленное мужество» медалыр.

Гъэмахуэу, Алан псы Iуфэм зыщигъэ­псэхуу Iусу, гуо-кIий макъ къызэхихащ, икIи, псым зыгуэр зэритхьэлэр зэуэ къыгурыIуащ. Тэлай кIэщIкIэ щIалэр псым хэпкIэри, гузэвэгъуэ ихуа сабийр къыхихыхащ.

Алан мычэнджащэу, хахуэу, псынщIэу псым зэрыхэлъам и фIыщIэкIэ цIыхур къелащ, сабийр анэ-адэм узыншэу къа­Iэрыхьэжащ.

Апхуэдэ лIыхъужьыгъэр къыхилъытэ­кIэрэ, Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид унафэ къихьащ еджакIуэ ныбжьыщIэм «Юный спасатель Карачаево-Черкесии» фIэщыгъэцIэр хуагъэфэщэну.

Адыгэ-Хьэблэ курыт еджапIэм и е 9-нэ классым щеджэ Алан ищIа IуэхуфIым ирогушхуэ ныбжьыщIэр зыщыпсэу къуажэм дэсхэри, щIалэ хахуэм деджэ­хэри.

Апхуэдэу, Алан къыхуагъэфэща, «За проявленное мужество»медалыр, саугъэт лъапIи щIыгъуу иджыблагъэ еджапIэм къыщызэрагъэпэща дауэдапщэ иным щIэту ныбжьыщIэм IэщIилъхьащ УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенатор Къэзэно­къуэ Кърым.

Сенаторым фIыщIэ ин хуищIащ ныбжьыщIэ хахуэм, шынэ имыщIэу, и гъащIэ щымысхьыжу псым итхьэлэ сабийр къызэрыригъэлам папщIэ. ЖиIащ дызыщыпсэу лIыщIыгъуэм хэкупсагъэр, фIылъагъуныгъэр, дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэм зыщIэгъэкъуэныр цIыхум нэхъыщхьэ дыдэу хэлъын хуей хьэлщэнхэм зэращыщыр. ЛIыгъэ хэлъу ныбжьыщIэр зыгъасэ анэ-адэми, еджапIэм щрагъэ­кIуэкI гъэсэныгъэ лэжьыгъэми мы Iуэхум деж мыхьэнэшхуэ зэраIэм сенаторыр къытепсэлъыхьащ. ИкIи, фIыщIэ ин псоми яхуищIащ.

КъЧР-м и МЧС-м и унафэщI, генерал Голоколенко Александр Алан щIыхь тхылърэ саугъэтрэ хуигъэфэщащ. Къыхигъэщащ ныбжьыщIэм лIыгъэ ин зэрызэрихьар. «Дрогушхуэ ди сабийхэм, балигъхэм яхуэфащэ Iуэхушхуэхэр зэрызэфIахыфым папщIэ!» — къыхигъэ­щащ къулыкъущIэм.

БЭЗДЖЭН Л.