ТекIоныгъэр къыдихыгъ

Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум ихьыкумышIхэм я Совет журналистхэм апае зэхищэгъэ творческэ зэнэкъо­къум зэфэхьысыжьхэр фишIыгъэх.

Адыгеим ихьыкум системэ загъэ­псыгъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу «Адыгэ макъэм» иIофышIэу КIарэ Фатимэ итхыгъэ анахь дэгъоу къыхагъэщыгъ. Адыгеим ихьыкумхэм я Совет итхьаматэу Екатерина Богатыревам дипломымрэ шIухьафтынымрэ ащ ритыжьыгъэх.

Хьыкум къулыкъухэм якъэбар зэIухыгъэу, правосудиер шъхьэихыгъэу щы­тыным ыкIи шъыпкъагъэ хэлъэу хьыкумышIхэм яIофшIэн къэбарлъыгъэIэс амал­хэм къыхаутыным республикэм мэхьанэшхо щыраты. Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум ихьыкумышIхэмрэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм яIофышIэхэмрэ зэпхыныгъэ зэдыряIэу зэдэлэжьэнхэмкIэ, хьыкумым иIофшIакIэ шъыпкъагъэ хэлъэу бгъу пстэумкIи къиIотыкIыгъэнымкIэ ыкIи ащ имэхьанэ къэIэтыгъэнымкIэ АР-м и Апшъэрэ хьыкум икIэщакIоу илъэс къэс мы зэнэкъокъур рагъэкIокIы.

IофшIагъэу къагъэлъэгъуагъэхэм осэшI­хэр ахэплъагъэх ыкIи КIарэ Фатимэ къыгъэхьазырыгъэ тхыгъэм текIоныгъэр фагъэшъошагъ.

ТиIофшIэгъу тыфэгушIо, тапэкIи гъэхъэ­гъэшIухэр ышIынхэу фэтэIо.