ШIухьафтынхэр афагъэхьазырыгъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу мы илъэсым ублэпIэ классхэм арысхэм ыпкIэ хэмылъэу илъэ­сыкIэ шIухьафтын IэшIухэр аратыщтых.

ПстэумкIи мы илъэсым ащ фэдэ шIухьафтын 30 000 агъэхьазырыгъ. Рес­публикэм ирайонхэм ахэр аIэкIагъахьэхэу рагъэжьагъ. Адыгеим иа 1 — 4-рэ классхэм арысхэм еджапIэхэм ащыкIощт мэфэкI Iофтхьабзэхэм ахэр къащаратыжьыщтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ ана­хьэу зипсауныгъэ пыч фэ­хъугъэ, егъэзыгъэ Iоф­кIэ Адыгеим къэкощы­жьы­гъэхэм ахэт кIэлэцIыкIу­хэм, джащ фэдэу Геническэ районым исхэм — зэкIэ фэбагъэрэ гу­кIэгъурэ зищыкIагъэхэм анаIэ атырагъэтынэу. ИлъэсыкIэ мэфэкIхэм япхыгъэ шIушIэ хьылъэм игъэхьазырын макIо. Геническэ щыщ кIэлэцIы­кIухэм шIухьафтын мин 12,5-м ехъу афатIупщыгъ. Джащ фэдэу Херсон хэкум къикIыгъэ кIэлэцIыкIухэми ащ фэдэ шIухьафтынхэр аIэкIагъэхьащтых.

— ИлъэсыкIэм ехъулIэу кIэлэцIыкIу пэпчъ зыкIэ­хъо­псырэр къыдэрэхъу! Тэ, нахьыжъхэм, IэпыIэгъу тафэхъущт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.