ЯмэфэкIкIэ афэгушIуагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэралыгъо щынэгъончъэнымкIэ къулыкъухэм яIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэм тыгъуасэ хэлэжьагъ.

Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр.

ЩынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Михаил Кемеровыр ведомствэм иIофышIэхэм къафэгушIуагъ хэ-гъэ­гум щынэгъончъэнымкIэ икъулыкъухэр зызэхащагъэхэр илъэси 105-рэ зэрэхъурэмкIэ, псауныгъэ пытэ ахэм яIэнэу, хэгъэгум ипащэхэм къагъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэхъагъэ хэлъэу агъэцэкIэнхэу къафэ­лъэIуагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипсалъэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, Адыгеир хэгъэгум ишъолъыр анахь рэхьатхэм ыкIи ицыхьэ зыте­лъыжьэу хэхъоныгъэ зышIыхэ-
рэм зэу ащыщ. Къэралыгъо щынэгъончъэнымкIэ къулыкъу­хэм яIофышIэхэр тихэгъэгу исхэр щынэгъончъэу щыIэнхэм яшъып­къэу дэлажьэх, Урысыем исуверенитетрэ ифедэхэмрэ къагъэгъунэ. Мыщ фэдэ къулыкъум щылажьэхэрэр лIыгъэшхо зыхэлъхэр, зипшъэрылъи цIыф­хэми афэшъыпкъэхэр ары.

«Тихэгъэгу чIыпIэ къин зыщит лъэхъа­ным Iофыгъоу зэшIошъухыхэрэм непэкIэ мэхьанэшхо яI. Терроризмэм, экстремизмэм, зэхэщэгъэ бзэджэшIагъэм ябэныгъэныр, общественнэ, экономикэ щынэгъончъагъэр гъэпытэгъэныр непэкIэ мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъых. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, «теубытагъэ шъу­хэлъэу, шIуагъэ къытэу шъузекIоным, шъуиIофшIэн исыд фэдэрэ лъэныкъокIи нахьыбэу гъэхъагъэ шъушIыным мэхьанэшхо яI», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Щынэгъончъэным, общественнэ-по­литикэ, социальнэ зыпкъитыныгъэр республикэм къыщыухъумэгъэным атегъэпсыхьэгъэ пшъэрылъхэр зэшIохы­гъэнхэм къыдыхэлъытагъэу щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэм, нэмыкI ведомст­вэхэм зэдэлэжьэныгъэу адыриIэр зы­фэдэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

«Къиныгъохэр щыIагъэхэми, зэхъо­кIыныгъэшхохэу республикэм фэтшIы­хэрэр къызэтедгъэуцуагъэхэп. АдыгеимкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектышхуитIу едгъэжьагъ — зыгъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэрэ» промышленнэ паркрэ тэгъэпсых. Гухэлъэу тиIэхэр зэкIэ гъэхъагъэ хэлъэу дгъэцэкIэнхэм пае общественнэ зыпкъитыныгъэу, зэгурыIоныгъэу шъо­лъырым илъыр тапэкIи къэтыухъумэн фае. Арэущтэу тшIымэ ары ныIэп тэ гъэхъагъэхэм такъыфэкIон зытлъэкIыщтыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и Гъэ­IорышIапIэ иIофышIэхэм Урысые Федерацием къулыкъу фэхьыгъэнымкIэ гъэ­хъэгъакIэхэр ашIынхэу афэлъэIуагъ, Iэ­пэIэсэныгъэшхоу ахэлъым, опытэу яIэм, яIоф зэрэфэшъыпкъэхэм яшIуа­гъэкIэ ведомствэм ипшъэрылъхэр ахэм гъэхъагъэ хэлъэу зэрагъэцэкIэщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр къыIуагъ.

УФ-м щынэгъончъэнымкIэ и Федеральнэ къулыкъу АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ иIофышIэ пэрытхэм къэралыгъо, ведомствэ тынхэр Iофтхьабзэм къащыфагъэшъошагъэх.