ТичIыпIэгъухэр янэплъэгъу рагъэкIыхэрэп

Къэралыгъо программэу «Тилъэпкъэгъухэу IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэухэрэр ежьхэм яшIоигъоныгъэкIэ Адыгэ Республикэм къэкощыжьын­хэмкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэныр» зыфиIорэр пхырыщыгъэным иIофы­гъохэм афэгъэзэгъэ межведомственнэ комиссием зэхэсыгъо иIагъ.

Ар зэрищагъ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр. Зэхэсыгъом хэлэжьа-гъэх министрэхэм я Кабинетрэ ведомствэ зэфэшъхьафхэмрэ ялIыкIохэр.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ кощын Iоф­хэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иотдел ипащэу Елена Штрауб, Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр зэхахьэм докладхэр къы­щашIыгъэх. Тиреспубликэ къэзыгъэзэжьыгъэ тилъэпкъэгъухэр щыIэныгъэм зэрэхэгъозэ­жьы­хэрэм, IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм ахэр къатегущыIагъэх.

Кощын IофхэмкIэ ГъэIоры­шIапIэм ежь зыфэгъэзэгъэ Iофыгъохэр зэшIуехых. Джащ фэ­дэу тилъэпкъэгъухэр къэкощыжьынхэм кIэгъэгушIугъэнхэм, ахэр мы щыIэныгъэм хэгъэ­гъозэгъэнхэм афэшI цIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ къэралыгъо къулыкъум программэ гъэнэфагъэ зэхигъэуцуагъ.

Шъхьэлэхъо Аскэр къызэриIуагъэмкIэ, программэм ди­штэу мыгъэ ящэнэрэ илъэс хъугъэу тишъолъыри ар щагъэцакIэ. Къэралыгъо программэм ипхырыщын фэгъэзэгъэ ведомствэ пстэуми зэзэгъыныгъэхэр адашIыгъэх. Ар зыфэIорышIэрэр IэпэIэсэныгъэ ин зыхэлъхэ ти­лъэпкъэгъухэу IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэухэрэм тишъо­лъыр къагъэзэжьын, респуб-ли­кэм исоциальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэ яIахьышIу хашIыхьаныр ары.

2019-рэ илъэсым къыщыублагъэу непэрэ мафэм ехъулIэу IэкIыбым къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъу нэбгыри 168-рэ Адыгеим щэпсэу. 2022-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 20-м ехъулIэу къэ­кощыжьыгъэхэу программэм хэлажьэхэрэ нэбгырэ 49-рэ ко­щын IофхэмкIэ ГъэIорышIапIэм иучет хагъэуцуагъэх. Ана­хьэу ахэм псэупIэкIэ Мыекъуапэ, Тэхъутэмыкъое, Теуцожь, Мыекъопэ районхэр, Адыгэ-къалэ къыхахых.

Учетым щытхэм ащыщэу нэбгырэ 17-мэ апшъэрэ, нэ­бгырэ 11-мэ гурыт гъэсэныгъэ яI.

Комитетым итхьаматэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, АР-м ихэ­бзэ гъэцэкIэкIо къулыкъухэр, Адыгеим иобщественнэ орга­низациехэр зэгъусэхэу тилъэпкъэгъухэм ясоциальнэ-гуманитар гумэкIыгъохэр зэшIуахых. Ахэм псэупIэхэр, IофшIэпIэ чIы­пIэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ, документхэр афагъэпсынхэмкIэ ящыкIэгъэ IэпыIэгъур арагъэ­гъоты. Адыгеим нахь ищыкIа­гъэхэу къыхагъэщых медицинэм, гъэсэныгъэм яIофышIэхэр, лъэ­ныкъо зэфэшъхьафхэм афэгъэ­сэгъэ инженерхэр, менеджер­хэр. Джащ фэдэу тилъэпкъэ­гъухэм ясабыйхэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм агъэкIонхэ амал яIэным лъэшэу анаIэ атыра­гъэты, ащкIэ гумэкIыгъо щыIэп. ЗищыкIагъэхэм зэкIэми ыпкIэ хэмылъэу медицинэ IэпыIэгъур арагъэгъоты. Джащ фэдэу ти­лъэпкъэгъухэр щыIэныгъэм хэ­гъэгъозэжьыгъэнхэм фэшI рес­публикэм щыпсэурэ бизнес­менхэм, цIыф къызэрыкIохэм шъхьадж амалэу иIэм елъытыгъэу, яшIуагъэ арагъэкIы.

Зихэку къэзыгъэзэжьыгъэхэр щыIэныгъэм хэгъозэжьынхэмкIэ мэхьанэшхо зиIэм ащыщ зыщыпсэущтхэ унэхэр зэрагъэ­гъотынхэм. Программэм игъэцэкIэн къызэрэдыхэлъытагъэу тичIыпIэгъухэм ежь яахъщэ халъхьэзэ псэупIэхэр ащэфынхэ алъэкIыщт.

КIАРЭ Фатим.