«Ошъутенэр» апэ ишъыгъ

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 3-рэ зэIукIэгъухэр тыгъэгъазэм и 18-м яIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр

«Картонтара-МГГТК» — «Креатив» — 1:4. «Креативым» иешIакIохэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: А. Датхъужъ — 2, Р. Бэрзэдж, А. Iащэ. «Кар­тонтара-МГГТК-м» къыхэщыгъэр: Р. Нэхай.
«СШОР-Мыекъуапэ» — АГУ — 3:2.

Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спортеджапIэ иешIакIохэу А. Пэунэжьым, В. Жуковым, А. Хьапыщтэм университетым икомандэ икъэлапчъэ зэрызэ Iэгуаор дадзагъ. АГУ-м иешIа­кIо­хэу А. Шъхьэлахъомрэ С. Белозерцевымрэ СШОР-м икъэлапчъэ гъогогъуитIо Iэгуаор дадзагъ.

«Ошъутен» — «Джаджэ» — 5:2. «Ошъутенэм» къыхэщыгъэ­­хэр: Т. Осмоловский — 2, А. Къонэ, А. Филиппов, Д. Зверев. Джэджэ псэупIэм икомандэ хэтхэу Б. Хьаджыимрэ А. Ост­ренкэмрэ зэрызэ хъагъэм Iэ­гуаор радзагъ.

Хэт тыдэ щыIа?

1. «Ошъутен» — 9
2. «Урожай» — 6
3. «Креатив» — 6
4. СШОР — 6
5. АГУ — 3
6. «Шытхьал» — 0
7. «Картонтара» — 0
8. «Джаджэ» — 0.

Къахэщыгъэхэр

Къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзагъэхэр къахэтэ­гъэщых.
А. Къонэ — 5, А. Филиппов — 4, А. Датхъужъ — 4, А. Винников — 3.

Я 4-рэ ешIэгъухэр

24.12.16:00
«Джаджэ» — «Шытхьал»
25.12.10:00
«Ошъутен» — СШОР
25.12.11:00
«Креатив» — АГУ
25.12.12:00
«Урожай» — «Картонтара­-МГГТК».

ЗэIукIэгъухэр стадионэу «Юностым» щэкIох. Футболыр зы­шIогъэшIэгъонхэр, къушъхьэтхым къытекIырэ жьы къабзэм хэтэу ипсауныгъэ зыгъэпытэ зышIои­гъохэр ешIэгъухэм яплъынхэу зэ­хэщакIохэм рагъэ­благъэх.

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Сергей Новиковым зэрилъы­тэрэмкIэ, купхэм зэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу ащэкIох.