АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къеты

Наркотикхэр къезыгъэкIокIыхэрэр къаубытыгъэх

Наркотикхэр хэбзэнчъэу къызэрэрагъэ­кIокIыхэрэм лъыплъэгъэнымкIэ ГъэIорышIапIэм икъулыкъушIэхэм къэбар къа­IэкIэхьагъ Мыекъопэ районым щыпсэурэ хъулъфыгъэ горэм хэбзэнчъэу наркотик зыхэлъ веществор иунэ щиIыгъэу.

КъулыкъушIэхэм Iофтхьабзэу зэрахьагъэхэм яшIуа­гъэкIэ мы районым щыпсэурэ хъулъфыгъэу илъэс 42-рэ зыныбжьыр къаубытыгъ. Ащ ипсэупIэ зыфэдэр амыгъэунэфыгъэ къэкIырэ горэм хэшIыкIыгъэ веществор къырагъотагъ. АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иэксперт-криминалистхэм нэужым къы­зэраушыхьатыгъэмкIэ, къагъотыгъэр наркотик зыхэлъ грамм 13 хъурэ кIэпыр арэу къычIэкIыгъ. Ащ къыхэкIэу хъулъфыгъэм уголовнэ Iоф къыфэзэIуа­хыгъ, илъэси 3-м нэс хьапс тыралъхьанэу агъэнафэ.

Ащ нэмыкIэу мы мафэхэм полицием иIофышIэхэм къалэу Краснодар щыщ нэбгырищэу, ахэм илъэс 32-рэ, 34-рэ ыкIи 39-рэ аныбжь, Мыекъуапэ къыщаубытыгъэхэм алъэныкъокIэ уплъэкIунхэр рагъэкIокIых. Къаубытыгъэхэм ащыщитIум мыщ ыпэкIэ наркотик зыхэлъ веществохэр къызэрэрагъэкIокIыгъэхэм, зэрэзэращагъэхэм ыкIи Урысыем и Уголовнэ кодекс инэмыкI статьямкIэ уголовнэ пшъэдэкIыжь арагъэ­хьыгъ.

УплъэкIунхэм къакIэлъыкIоу наркотик лъэпкъэу героиным ехьыщырэу къэмлани 8 фэдиз хъурэ щыхьагъэр нэбгырищмэ къахахыгъ. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, Мыекъуапэ щагъэнэфэгъэ гъэтIылъыпIэхэм героиныр ащагъэбылъын мурад яIэу хъулъфыгъэхэр Адыгеим къэкIуагъэх. КъаIахыгъэ веществор зыфэдэр зэрагъэ­шIэнэу ар Адыгеим и МВД иэксперт-криминалистическэ гупчэ агъэхьыгъ. Къаубытыгъэхэр изоляторым чIэсых.


Уголовнэ Iофи 10 къызэIуахыгъ

Адыгэкъалэ блэкIырэ автомобиль гъогум гъогу-патруль къулыкъум иIофышIэхэм Теуцожь районым щыщ хъулъфыгъэу илъэс 43-рэ зыныбжьыр иавтомобиль исэу къа­гъэуцугъ.

Водителым дэгущыIэхэзэ инспекторхэм гу лъатагъ ар зэрешъуагъэм. Медицинэ уплъэкIунэу хъулъфы­гъэм рагъэшIыгъэхэм ар къаушыхьатыжьыгъ.
Нэужым зэрагъэунэфыгъэмкIэ, мыщ ыпэкIи хъулъфыгъэр ешъуагъэу къагъэуцуи, административнэ пшъэдэкIыжь тыралъхьагъ. Ащ къыхэкIэу водителым уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ, илъэси 2-м нэс хьапс ащ тыралъхьанэу агъэнафэ.

Статистикэм къызэритырэмкIэ, 2022-рэ илъэсым ишэкIогъу мазэ Адыгеим икъэралыгъо автоинспекторхэм ешъуагъэхэу ятIонэрэу къагъэуцугъэ водительхэм алъэныкъокIэ протоколи 5 зэхагъэуцуагъ. Ешъуа­гъэу скутерыр зыгъэIорышIэщтыгъэ водителитIу къагъэуцугъ. Ахэр Джэджэ районым ыкIи Краснодар щыщых. ТIуми медицинэ уплъэкIунхэр ашIынэу адагъэп.

Ащ нэмыкIэу полицием икъулыкъушIэхэм Кощхьэблэ ыкIи Шэуджэн районхэм ешъуагъэхэу автомобилыр зыгъэIорышIэщтыгъэхэу, ыпэкIи административнэ пшъэдэкIыжь зытелъыгъэхэр къыщагъэуцугъэх, уголовнэ Iофхэр къафызэIуахыгъэх. Ахэм илъэси 3-м нэс хьапс атыралъхьанэу агъэнафэ.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, блэкIыгъэ мазэм зэкIэмкIи ешъогъэ водительхэм алъэныкъокIэ уголовнэ Iофи 10 къызэIуахыгъ.

ЛъэсрыкIор раутыгъ

2022-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 3-м пчыхьэм сыхьатыр 5.20-м Урысыем и МВД имежмуниципальнэ отделэу «Кошехабльский» зыфиIорэм идежурнэ часть макъэ къырагъэIугъ район гупчэм лъэсрыкIор щытыраутыгъэу.

Къэралыгъо автоинспекцием иследственнэ-оперативнэ куп чIыпIэм къызэсым зэригъэунэфыгъэмкIэ, илъэс 30 зыныбжь хъулъфыгъэу мы районым щыпсэурэм автомобилэу ВАЗ-2110-р ыгъэIорышIэзэ, агъэ­нэфыгъэ чIыпIэм гъогур щызэпызычыщтыгъэ илъэс 18 зыныбжь пшъэшъэжъыем телъади, тыриутыгъ. Шъобжхэр тещагъэу ар сымэджэщым ащагъ.

Мы хъугъэ-шIагъэм фэгъэхьыгъэу гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием уплъэкIунхэр регъэкIокIых. Нэужым ащ изэфэхьысыжьхэмкIэ унашъохэр ашIыщтых.

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие водительхэм къяджэ гъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъонхэу, псынкIащэу земычъэнхэу, гъогум сакъыныгъэ къы­щызхагъэфэнэу.

Сомэ миллиони 7,4-кIэ агъэпцIа­гъэх

ГъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIагъэу Адыгеим щагъэунэфыхэрэм япчъагъэ хэхъо. ШэкIогъу мазэм цIыфхэр зэрагъэпцIагъэхэм епхыгъэ дэо 45-рэ хэгъэгу кIоцI къулыкъум къырахьылIагъ.

Зэрарыр сомэ миллиони 7,4-рэ мэхъу.

БлэкIыгъэ мазэхэм афэдэу мы уахътэм мыщ епхыгъэ бзэджэшIагъэхэр нахьыбэу зыщагъэунэфыгъэр Мыекъуапэ, хъугъэ-шIэгъэ 22-рэ, зэрарыр сомэ миллиони 2,8-рэ мэхъу. Я 2-рэ чIыпIэм Тэхъутэмыкъое районыр щыт, хъугъэ-шIэгъи 9, зэрарыр сомэ миллион 1,1-рэ.

Зыгорэм имылъку атыгъуным пае зэкъодзакIохэм нахьыбэрэмкIэ Интернетыр ыкIи сотовэ зэпхыныгъэхэр къызфагъэфедэх. ГущыIэм пае, Красногвардейскэ районым щыщ бзылъфыгъэу илъэс 32-рэ зыныбжьым ителефон номер ымышIэрэ цIыфыр къыфытеуи къыриIуагъ исчет илъ ахъщэр бзэджашIэхэм атыгъункIэ щынагъо зэрэщыIэр. Ащ зыщиухъумэным фэшI ымышIэрэ цIыфым къыриIуагъэхэр бзылъфыгъэм ыгъэцэкIагъэх. Нэужым ащ исчет илъыгъэ сомэ мин 625-р гъэпцIакIом рихыгъ. МыщкIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ.

БзэджашIэхэм къызфагъэфедэхэрэм ащыщ онлайн шIыкIэм тетэу сатыушIыпIэхэм япхыгъэ мэкъэгъэIу­хэр къызэрэрагъахьэхэрэри. ЦIыфхэм гъэпцIакIохэм цыхьэ афашIызэ товарыр къащащэфыным фэшI пэшIорыгъэ­шъэу якартэ ахъщэ афырагъахьэ. Нэужым щакIом зегъэбылъыжьы. Мыщ фэдэ шIыкIэмкIэ Мыекъуапэ щыпсэурэ бзылъфыгъитIу бэмышIэу агъэделагъ. ИнтернетымкIэ псэолъэшI пкъыгъохэр ыкIи компьютерым хэлъ пкъыгъор ащэфынхэ гухэлъ яIэу амышIэрэ цIыфым исчет ахъщэу сомэ мини 121-рэ ыкIи сомэ мини 142-рэ фырагъэхьагъ. Ащ ыуж щакIом заригъэгъотыжьыгъэп.

ГъэпцIакIохэм зарамыгъэгъэделэнхэу полицием икъулыкъушIэхэр цIыфхэм къяджэх. ТелефонымкIэ къышъуфытеорэ шъумышIэрэ цIыфым цыхьэ фэшъумышI ыкIи шъуикартэ иномер, ащ ыкIыб тетхэгъэ пчъагъэхэр ешъумыIу. ИнтернетымкIэ зыгорэ къэшъу­щэфы хъумэ, товарыр къышъуIэкIэмыхьагъэу ахъщэр афэшъумыгъэхь.

Полицием зызэрэфэбгъэзэн плъэ­кIыщтыр

БзэджэшIагъэ е хъугъэ-шIагъэ горэ шъулъэгъугъэмэ, е шъо шъушъхьэкIэ хэбзэукъоныгъэ къыжъудызэрахьагъэмэ, Адыгэ Респуб­ликэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ макъэ ежъугъэIунэу зыкъышъуфе­гъазэ. Ар шIыкIэ зэфэшъхьафхэмкIэ пшIын плъэкIыщт.

Тхьапэм тептхэрэм итынхэ фаехэр:
1. Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъоу е ащ Iоф щызышIэу зызыфэбгъазэрэм ыцI, IэнатIэу ыIыгъыр.
2. Зафэзыгъазэрэм ылъэкъуацI, ыцI, ятэ ыцI.
3. Джэуапыр зыдагъэхьыжьыщт адресыр.
4. Ежь ышъхьэкIэ зэрэкIэтхэжьыгъэр ыкIи мафэу зитхыгъэр.
5. ЦIыфым ытхыгъэр къэзыгъэшъыпкъэ­жьырэ документхэр.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр КIарэ Фатим.