Миллион зырыз къахьыгъ

Урысые студенческэ форумэу «Твой Ход–2022» зыфиIорэм изэфэхьысыжьхэр къэнэфагъэх.

ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм Адыгэ къэралыгъо университетым истуденткищ ахэфагъ.

Тыгъэгъазэм и 11-м къыщегъэжьагъэу и 16-м нэс форумыр кIуагъэ. Урысыем ишъолъырхэм зэкIэми ялIыкIохэр, бэмышIэу къахэхьажьыгъэ ДНР-м ыкIи ЛНР-м къарыкIыгъэ ныбжьыкIэхэри ахэтхэу, форумым хэлэжьагъэх, яшIэныгъэхэр къыщагъэлъэгъуагъ.

Студент сообществэр зэрэзэдэлэжьэщтым, ныбжьыкIэ политикэм хэхъоныгъэхэр зэриIэщтым тегущыIагъэх. Джащ фэдэу IофшIэн зэгъэгъотыгъэным ыкIи амалэу яIэхэм ахэгъэхъогъэным епхыгъэ Iофыгъохэри къаIэтыгъэх. Университетым гъэхъагъэу щашIыхэрэр, проектэу Iоф зыдашIэхэрэр къаIотагъэх. Форумым къыды­хэлъытагъэу нэбгырэ мини 5-м ехъу зэдэгущыIэгъу­хэм, зэIукIэгъухэм ыкIи коворкингхэм ахэлэжьагъэх. Ялэ­гъухэм нэIуасэ афэхъугъэх, яшIэныгъэхэм ахагъэ­хъуагъ.

АдыгеимкIэ апшъэрэ еджэпIитIумэ ястудент анахь дэгъухэр форумым хэлэжьагъэх. Адыгэ къэралыгъо университетым истуденткэхэу яплIэнэрэ курсым ще­джэрэ Анжелика Цимцба, СтIашъу Данэ (научнэ-гъэ­сэныгъэ кластерэу «Институт качества жизни») ыкIи Селимова Фатимэ (научнэ-гъэсэныгъэ кластерэу «Институт гуманитарного знания и культуры») зыфи­IорэмкIэ текIоныгъэ къыдахыгъ ыкIи миллион зырыз къафагъэшъошагъ.

«Россия — страна возможностей» зыфиIорэ платформэм къыдыхэлъытагъэу, хабзэ зэрэхъугъэу, урысые студенческэ зэнэкъокъур зэхащэ. Шъугу къэдгъэ­кIыжьын, гъэрекIо зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъагъэр Мыекъопэ къэралыгъо университетым истудентэу Павел Дорошенкэр ары.

ДЕЛЭКЪО Анет.