Курортэу «Лэгъонакъэ» къыхиубытэщт

Лъэпкъ проектэу «ЗекIоным ыкIи хьакIэзещэным ииндустрие» зыфиIорэм ыкIи инфраструктурэм афэгъэхьыгъэ бюджет кредитхэм къадыхэлъытагъэу Адыгеим икъушъхьэ чIыпIэхэм энергием ыкIуачIэ ащыхагъахъо.

ГущыIэм пае, зыгъэпсэфыпIэ комплексэу «Дахъо игъэхъун» зыфиIорэм технологическэ амалхэр къызфигъэфедэнхэм пае кВ 10 зэрыкIорэ сетьхэу километри 6 зикIыхьэгъэщтыр агъэ­псыщт, джырэ уахътэм проектыр агъэхьазыры. Экокурортэу «Лэгъонакъэ» 2024-рэ илъэсым нэс МВт 22-рэ къэзытырэр ещэлIэгъэным фэшI IофшIэнышхо агъэцэкIэнэу рахъухьэ. Подстанциеу 110/35/10 кВ «Плато» зыфиIорэм ипроект джырэ уахътэм дэлажьэх, трансформаторитIоу МВА 25-рэ зырыз зиIэщтхэр ащ игъусэн­хэу агъэнафэ.

Индустриальнэ паркэу агъэпсырэм пае МВт 50 кIуачIэ зиIэщт электроэнергиер ращэлIэнэу агъэхьазыры, ар инфраструктурнэ бюджет кредитхэмкIэ ашIыныр ягухэлъ. Джырэ уахътэм ПАО «Россети Кубань» зыфиIорэр кВ 10 зикIуачIэм игъэпсын дэлажьэ. Мыекъуа­пэ ирайонэу Михайлово МВт 10,5-рэ IэкIахьэу агъэпсыным фэшI зэзэгъыныгъищмэ акIэтхагъэх. А чIыпIэм къи­хьащт илъэсым псэупIакIэхэр ыкIи гурыт еджа­пIэр ащашIынэу рахъухьэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын Адыгэ Республикэм иэлектросетьхэр гъэкIэжьыгъэнхэм епхыгъэ зэзэгъыныгъэу зыкIэтхагъэхэм елъытыгъэу IофшIэнхэр мыщ зэрэщагъэцакIэхэрэр. БлэкIыгъэ илъэсым подстанциехэу «Адыгейская» ыкIи «Ку­жор­ская» зыфиIохэрэр агъэцэкIэжьы­гъэх, энергокIуачIэу ахэм яIэм хагъэхъуагъ. Мы илъэсым ыкIэ нэс джащ фэдэу под­станции 6-р агъэтэрэзыжьыщтых: «Чере­мушкэр», «Севернэр», «Тульскэр», «Комб­­заводыр», «Садовэр», «Инэм».