ПэщакIэ иI

Урысые обществэу «ШIэныгъэм» и Адыгэ республикэ организацие хэтхэм мы мафэхэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым зэхэсыгъо щыряIагъ, пэщакIэ хадзыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх организацием итхьаматэу, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым тарихъымкIэ иотдел ипащэу Ацумыжъ Казбек, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ, Адыгэ къэралыгъо университетым ихэушъхьэфыкIыгъэ кафедрэ ипащэу Жадэ Зуриет, нэмыкIхэри.

Урысые обществэу «ШIэныгъэм» и Адыгэ республикэ организацие илъэс пчъагъэрэ Ацумыжъ Казбек ипэщагъ. СССР-м илъэхъан обществэр зэрэзэхащэгъагъэм, тишъолъыр къызэрэщызэIуа­хыгъэр, апэрэ пащэу иIагъэхэр, гъогоу къыкIугъэр, хэхъоныгъэу ышIыгъэхэр къэзэрэугъоигъэхэм къафиIотагъ. Ипсауныгъэ изытеткIэ ипшъэрылъхэр къызэригъэтIылъыжьырэр нэужым къыIуагъ.

Адыгэ республикэ организацием хэхъо- ­ны­гъэхэр ышIынхэмкIэ Ацумыжъ Казбек IофшIэны­шхо зэригъэцэкIагъэр Жадэ Зуриет къыIуагъ. Зэхэсыгъом хэлажьэ­хэрэм ацIэкIэ зэрэфэразэхэр, тапэкIи шIэныгъэ куоу IэкIэлъхэмкIэ къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм адэгощэнэу зэрэгугъэхэрэр къыхигъэщыгъ.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Артем Журавель джащ фэдэу Ацумыжъ Казбек рэзэныгъэ гущыIэхэр риIуагъ. Андырхъое Хъусен ыцIэ зыхьырэ Адыгэ кIэлэегъэджэ училищым илъэс пчъагъэрэ Казбек пащэу иIагъ. Республикэм гъэхъэгъэшIухэр щызышIырэ кIэлэегъаджэхэр бэу ащ къычIэкIыгъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат и Рэзэныгъэ тхылъ шIэныгъэлэжьым фигъэшъошагъ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ республикэ организацием ипащэу хадзыгъ. Цыхьэ къызэрэфашIыгъэмкIэ зэрафэразэр ыкIи IофшIэныр зэрифэшъуашэу лъигъэкIотэным зэрэпылъы­щтыр ащ къыIуагъ.