Лъэпкъым иер къеухъумэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иоркестрэу Анатолий Шипитько ыцIэ зыхьырэ «Русская удалым» ипчыхьэзэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

«Джэмышхым къыщегъэжьа­гъэу пщынэм нэс» зыфиIорэ концертым щыIугъэ орэдышъохэр жъы хъухэрэп. Композиторэу Е. Дербенкэм ыусыгъэу «Ливенскэ рапсодиер» оркестрэм къыригъэ­Iуагъ. Артистэу А. Быковым балалайкэмкIэ къыхидзи, сэмэр­къэу зыхэлъ произведениер оркестрэм ыгъэжъынчыгъ.

Дунэе, хэгъэгу фестивальхэм щытхъуцIэхэр къащыдэзыхыгъэ орэдыIоу Анастасия Истамуловам мэкъэ IэтыгъэкIэ кIыри­гъэщыгъэ произведениехэр Урысыем иартист цIэрыIохэм къаIохэу бэрэ зэхэтэхых. Арэу щытми, щагу шъуамбгъом, шIулъэгъум афэгъэ­хьыгъэ орэдхэм екIолIэкIэ зэфэшъхьафхэр А. Истамуловам къафигъотынхэ зэрилъэкIыгъэр филармонием щедэIугъэхэм къыхагъэщыгъ.

В. Захаровым ыусыгъэу «И кто его знает?» зыфиIорэ шIу­лъэгъу орэдым пшъашъэм игупшысэхэр къыщыреIотыкIых. Урыс лъэпкъ орэдхэр къызыхи­дзэхэкIэ, А. Истамуловар инэплъэгъу фабэкIи, игупшысэхэмкIи залым чIэсхэм алъэIэсы, къыдежъыух.

КIэщакIохэм уагъэдаIо

Лъэпкъ орэдышъор Л. Цэим домрэмкIэ, О. Штонд балалайкэмкIэ къыхадзэ, оркестрэр адежъыу. Артистхэр зы нэплъэгъукIэ зэрэзэгурыIохэрэм пчыхьэзэхахьэр къегъэбаи, уядэIу пшIоигъоу гукIэ узыфащэ.

А. Шаловым оркестрэм пае зэригъэфэгъэ «Валенки» зыфиIорэр Ольга Штонд балалайкэмкIэ кIыригъэщыгъ. Пшъэшъэ нэ шIуцIэм ехьылIэгъэ орэды­шъор А. Титаренкэм пщынэмкIэ къыхидзагъ. Урысхэр зэрэуджыхэрэм фэгъэхьыгъэ произведениер оркестрэм къыригъаIозэ, лъэпкъ Iэмэ-псымэхэр «къагъэгущыIэх».

Джэмышхыр, пщынэр

ДжэмышхымкIэ, IупэпщынэхэмкIэ орэдышъоу къырагъаIорэм гур егъэфабэ, тарихъым ухащэ. Пщы­нэр щымыIэ зэхъум лъэпкъыр зэрэуджыщтыгъэр «Русская удалым» къегъэлъагъо.

Оркестрэм лъапсэ фэзышIыгъэ композиторэу, художественнэ пащэу илъэсыбэрэ Iоф зышIэгъэ Анатолий Шипитько ишIушIагъэ кIодырэп. Ащ ыусыгъэмэ ащыщхэр оркестрэм зэхытигъэхыгъэх.

КIыщым зэрэщыгъукIэхэрэм фэгъэхьыгъэ театрализованнэ едзыгъор гум къегущыIыкIы. Гъуп­чъэмрэ уатэмрэ аIыгъэу кIыщым щэгъукIэх, уатэмкIи, нэмыкIхэмкIи орэдышъоу къырагъаIорэм тарихъым инэкIубгъохэм уафащэ. ЧIыгур зэралэжьырэм, лэжьыгъэ бэгъуагъэр къызэрахьыжьырэм мэкъамэхэр япхыгъэх.

А. Широковым, Н. Мочаловым япроизведениехэр лъэпкъ шэн-хабзэхэм къапкъырэкIых. Оркест­рэм уедэIузэ урысхэм ящыIэ­кIэ-псэукIэ зыфэдэр гукIэ нахьышIоу зэхэошIэ.

В. Меркушинымрэ В. Комаровымрэ зэдаусыгъэу «Къуаджэм имэфэкI» зыфиIорэмкIэ пчыхьэзэхахьэр аухыгъ.

ЗэIукIэгъухэр

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 хъугъэ. Мыгъэ Урысыем щып­сэурэ лъэпкъхэм яискусствэрэ якультурнэ кIэнрэ я Илъэс. Лъэпкъ шIэжьыр тарихъым къыщежьэ. Урыс лъэпкъ Iэмэ-псымэхэр бэ мэхъух. Ахэр искусствэм ыбзэкIэ «къэбгъэгущыIэнхэр» IэшIэхэп.

Узэдэлажьэмэ, лэжьыгъэр мэбагъо. «Русская удалыр» цIэрыIо хъугъэ. Краснодар краим, Адыгеим концертхэр къащетых. Къыблэм, Темыр Кавказым яшъо­лъырхэм алъыIэсыгъ. Джэмышхым, Iупэпщынэм къащыригъажьи, музыкальнэ Iэмэ-псымэ лъапIэхэр оркестрэм иIэ хъугъэх. Урысыем иконцерт къэтыпIэ хэхыгъэхэм пчыхьэзэхахьэхэр ащызэхищэнхэм фэхьазыр.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо оркестрэу «Русская удалым» ихудожественнэ пащэу, Адыгеим инароднэ артистэу Андрей Ефименкэм къыIуагъ оркестрэм хэт артистхэм яIэпэ­Iэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр. Лъэпкъ искусствэм ибаиныгъэ къаухъумэзэ, лъэхъаным диштэу яIофшIэн зэхащэ.

ЕмтIылъ Нурбый.