Пчъагъэр бэ, ау…

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Южный слон» Ставрополь — 103: 108 (30:26, 14:27, 23:21, 36:34).
Тыгъэгъазэм и 10-м спорт Унэшхоу «Ошъуте­нэм» щызэIукIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин — 15, Александров — 23, Га­пошин — 23, Милютин — 20, Кочнев — 10, Суслов — 2, Рябов — 10.
«Южный слоным» къыхэщыгъэхэр: Прокин — 28, Донсков — 21, Титов — 15.

ТиешIаIкохэм хъагъэм Iэгуаор бэрэ радзагъ, ау ухъумэн Iофхэр дэеу зэрагъэцакIэхэрэм, «Южный слоным» лъытэныгъэ икъу зэрэфамышIыгъэм къахэкIэу текIоныгъэр хьакIэхэм ахьыгъ. IэпэIэсэны­гъэ ин къагъэлъагъозэ И. Александровым, А. Гапошиным оч­коуи 3 дзыгъохэр дэгъоу агъэцэкIа­гъэх, щысэшIу къагъэлъэгъуагъ.

Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщты­гъэр: 26:26, 30:26, 37:50, 74:85, 93:97, 101:103, 103:106.

«Динамо-МГТУ-м» аужырэ та­къикъхэм тигъэгугъэщтыгъ, ау хъурджанэм дэжь пхъашэу щыбэ­нагъэп. «Южный слоным» къины­шхо къыщымыхъоу текIоныгъэр къыдихыгъ.

ЯтIонэрэ ешIэгъур

«Динамо-МГТУ» — «Южный слон» — 86:79 (25:22, 22:18, 19:21, 20:18).

Тыгъэгъазэм и 11-м Мые­къуа­пэ щешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Кочнев — 17, Милютин — 23, Гапошин — 16, Александров — 10, Чичайкин — 7, Рябов — 2, Суслов — 11, НатIэкъу.
«Южный слон».: Донсков — 20, Крушельницкий — 12.

ЗэIукIэгъум ия 37-рэ такъикъ пчъагъэр 81:65-у щытыгъ. А. Га­пошинымрэ Д. Сусловымрэ хъур­джанэм Iэгуаор гъогогъуи 2 радзэ — 86:70. Такъикъи 2 къэ­нагъэу хьакIэхэр апэкIэ нахьыбэрэ къилъыхэу фежьагъэх, хъа­гъэм Iэгуаор заулэрэ радзагъ — 86:78.

— ЯтIонэрэ ешIэгъум «Динамо-МГТУ-м» ухъумэн Iофыгъохэр нахь дэгъоу ыгъэцэкIагъэх, текIоныгъэм икъыдэхын фэбэнагъэхэм тафэраз, — къытиIуагъ тренер шъхьаIэу, Адыгеим иза­служеннэ тренерэу Андрей Си­нельниковым.

Хэт тыдэ щыIа?

1. «Динамо-МГТУ» — 25
2. «БАРС-РГЭУ» — 25
3. «ЧелБаскет» — 23
4. «Нефтехимик» — 21
5. «Металлург» — 20
6. «Южный слон» — 19
7. «Чеб.Ястребы» — 18
8. «РПФ-Университет» — 16.
Тыгъэгъазэм и 20 — 21-м «Ди­намо» МГТУ-р» Ставрополь щы­IукIэщт «Южный слоным».