Адыгеим апэрэу щыкIуагъ

Шъхьафит бэнэнымкIэ Урысыем и Кубок къы­дэхыгъэным ыкIи Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтынхэр афэ­гъэ­­шъошэгъэнхэм афэ­гъэхьыгъэу спортымкIэ ордэунэу Кобл Якъу­бэ ыцIэкIэ щытым Iоф­тхьабзэ щыкIуагъ. Ащ фэдэ лъэгапIэм тегъэпсыхьэгъэ зэнэ­къо­къухэу шъхьафит бэнэнымкIэ зэхащэхэ­рэр апэрэу Адыгеим щыкIуагъ, къэралыгъо гъэпсыкIэ ащ иIэ зы­хъугъэм ия 100-рэ илъэс ар тегъэпсыхьэгъагъ.

Турнирым хэлэжьагъэх Урысые Федерацием ишъолъыри 7-мэ яспортсмени 100 фэдиз. Ахэр Москва, Темыр Осетием — Аланием, Бурятием, Дагъыстан, Чэчэным, Къырым, Красноярскэ краим къарыкIыгъэх. Командэхэм бэнэкIо цIэрыIохэр, Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэм ащыщхэр ахэтыгъэх. Тыгъэгъазэм и 10 — 11-м а спорт лъэпкъымкIэ IэпэIэсэныгъэ ин къагъэлъэгъуагъ.

Урысыем и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хьэкIэ лъапIэхэу рагъэблэгъагъэхэм ащыщыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Зэнэкъокъухэм ахэлажьэхэрэм шIуфэс къарахыгъ Адыгэ Республикэм физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэм, республикэм испорт­смен цIэрыIохэм ыкIи итренерхэм: Урысыем шъхьафит бэнэнымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Гъэ­цалэ Хьаджмурат, мы бэнэн лъэпкъымкIэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ итренер шхьаIэу Тембот Анзор.

Iофтхьабзэр къызщызэIуахыщтым дэжь хагъэунэфыкIыгъ мыщ фэдэ спорт хъугъэ-шIэгъэ­шхор Адыгем зэрэщызэхащэрэм мэхьанэшхо зэриIэр ыкIи рес­публикэм ащ фэдэ спорт лъэпкъым зыщиушъомбгъуным Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ лъэшэу ынаIэ зэрэтыригъэтырэр.

Я 60-рэ илъэсхэм адэжь республикэм шъхьафит бэнэным зыщиушъомбгъоу ригъэжьагъ, ащ лъапсэ фэзышIыгъэхэм ащыщыгъ Гъомлэшк Руслъан. Непи а спорт лъэпкъым респуб­ликэм зыкъыщиIэтыжьэу ауб­лагъ, аужырэ илъэсхэм хэпшIыкIэу ащ анаIэ нахь тырагъэт хъугъэ. Непэ ныбжьыкIэ 430-рэ фэдизмэ а спорт лъэпкъымкIэ загъасэ.

Адыгеим ыцIэкIэ Федерацием и Совет хэт Хъопсэрыкъо Мурат ишIогъэшхо къегъакIо, респуб­ликэм мы спорт лъэпкъым зыщиушъомбгъуным ынаIэ ащ тырегъэты. 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм ащ иIэпыIэгъу хэлъэу шъхьафит бэнэнымкIэ спорт еджапIэ Адыгеим къыщызэIуахыгъагъ, илъэсэу икIыгъэм спорт комплексыкIэ агъэпсыгъ.

«Тырэгушхо еджапIэм зыщызыгъасэхэрэм зэнэкъокъу зэфэ­шъхьафхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр гъого­гъуи 100-м ехъу­рэ къызэращыдахыгъэхэм. Тапэ­кIи ащ нахь зиушъомбгъуным пае тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэщт. Спортым епхыгъэ хъугъэ-шIэгъэ­шхохэу хэгъэгум щыкIощтхэм тиреспубликэ илIыкIохэри ахэлэжьэнхэм тынаIэ тедгъэтыщт. Шъхьафит бэнэнымкIэ Урысыем и Кубок икъыдэхынкIэ гъэхъагъэхэр ащ ублапIэ фэхъух», — къыщеIо АР-м и ЛIышъхьэ ишIуфэс тхылъ.

ХэушъхьафыкIыгъэу ащ ишIу­фэс гущыIэхэр афэгъэзэгъагъэх Урысыем мы спорт лъэпкъымкIэ и Федерацие, джащ фэдэу ащ ипащэу Мамиашвили Михаил зэнэкъокъухэм язэхэщэнкIэ ренэу IэпыIэгъу зэрафэхъурэм фэшI. Адыгеим шъхьафит бэнэным зыщиушъомбгъуным яIа­хьышIу хашIыхьэ Мамиашвили Михаил, Гъэцалэ Хьаджмурат, Тембот Анзор. Ахэм аратыгъ юбилей медалэу «Адыгэ Респуб­ликэр зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэшI» зыфиIорэр.

Шъхьафит бэнэнымкIэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэ къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ Урысыем шъхьафит бэнэнымкIэ и Федерацие ипрезидент ыцIэкIэ спортсменхэм шIуфэс къари­хыгъ ыкIи а спорт лъэпкъым зиу­шъомбгъунымкIэ Адыгеим ипащэхэм Iофышхоу зэшIуахырэм пае зэрафэразэр къыхигъэ­щыгъ.

Мы Iофтхьабзэр къызщызэIуа­хыщтым хьакIэхэмрэ къекIолIагъэхэмрэ апашъхьэ концерт къыщатыгъ адыгэ къашъомкIэ ансамблэу «Абрекхэр» зыфи­Iорэм хэтхэм, шъхьафит бэнэнымкIэ еджапIэм чIэс ныбжьыкIэхэми якъэгъэлъэгъонхэм яплъыгъэх.

ИкIэухым къэгущыIагъэхэр афэлъэIуагъэх зэнэкъокъухэм ахэлажьэхэрэм гъэхъагъэхэр ашIынхэу, хьакIэхэмрэ къекIо­лIагъэхэмрэ — гушхуагъэ хагъо­тэнэу. Нэужым кIогъэ зэнэкъо­къухэм якIэуххэмкIэ Урысые Федерацием шъхьафит бэнэнымкIэ и Кубок икъыдэхын анахь гъэхъэгъэшIухэр щызышIыгъэхэр къэнэфэщтых.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.