Тыгъэгъазэм и 12-р — Урысые Федерацием и Конституцие и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!
Урысые Федерацием и Конституцие и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!


Урысыем и Закон ШъхьаIэу 1993-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 12-м аштагъэр тихэгъэгу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, ащ къэралыгъо гъэпсыкIэу иIэр пытэнымкIэ правовой лъэпсэ дэгъу хъугъэ.

Тарихъ опытышхом къыпкъырыкIырэ Конституцием щыгъэпытэжьыгъэ хъугъэх тикъэралыгъо анахь шIогъэ инэу иIэхэр, общественнэ ыкIи къэралыгъо гъэпсыкIэм ипринципхэр. Уахътэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэр шIуагъэ хэлъэу зэшIохыгъэнхэм, тицыхьэ зытелъыжьэу зэхъокIыныгъэ инхэм тафэкIоным иамал ащ къытыгъ.

Конституцием къыдилъытэрэ шапхъэхэм ащыщых цIыфхэр зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу мамырэу зэдэпсэунхэр. Къэралыгъо гъэпсынымрэ общественнэ щыIакIэмрэ алъапсэу ахэр щытых. Политикэ лъэныкъомкIи, тицыхьэ зытелъыжьэу тапэкIэ едгъэхъуным иамал щыIэнымкIи лъэпкъ зэгурыIоныгъэ-зэзэгъыныгъэм мэхьанэшхо иI.

Урысыем и Закон ШъхьаIэ иположениехэр дэх имыIэу гъэцэкIагъэ зэрэхъущтхэм, Адыгэ Республикэм щыпсэурэ пэпчъ ти Хэгъэгушхо ифедэ зыхэлъ пшъэрылъхэм язэшIохын чанэу зэрэхэлэжьэщтым тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, Урысыем ищытхъу нахь чыжьэу зыгъэIущт Iофтхьабзэхэм чанэу шъуахэлэжьэн амал шъуиIэнэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр