ЛIэшIэгъу гъогу къыкIугъ

Адыгэ Республикэм идзэ комиссариат зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэха­хьэ драматическэ театрэу Пушкиным ыцIэ зыхьэу Мыекъуапэ дэтым тыгъуасэ игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьа­гъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр, хэбзэ къулыкъухэм, общественнэ движениехэм, ветеран организациехэм ялIыкIохэр, Юнармием хэт­хэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат ыцIэкIэ рес­публикэм идзэ комисса­риат иIофышIэхэм къа­фэгушIуагъ АР-м и ЛIы­шъхьэрэ АР-м иминист­рэхэм я Кабинетрэ я Ад­министрацие ипащэу Владимир Свеженец. Ащ къызэри­IуагъэмкIэ, АР-м идзэ комиссариат шъо­лъырым игъэцэкIэкIо ыкIи ихэбзэгъэуцу къулыкъухэм яIоф­шIэн сыдигъуи епхыгъэу щытыгъ.

— Джырэ уахътэм дунаим политикэу щызэрахьэрэр къыдэплъытэмэ, дзэ комиссариатхэм яIоф­шIэн зэрагъэпсырэм мэхьанэшхо зэриIэр нафэ. Тикъэралыгъо зиухъумэжьын амалэу IэкIэлъхэм ахэгъэхъогъэнымкIэ, ахэр гъэпытэгъэнхэмкIэ УФ-м и Президентэу В. Путиным лъэбэкъухэм дэгъоу тащыгъуаз. НыбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэн­хэмкIэ, дзэ къулыкъум фэ­гъэхьазырыгъэнхэмкIэ щытхъу хэлъэу пэшIоры­гъэшъ Iофтхьабзэхэр зешъо­хьэх, ащкIэ тышъуфэраз, — къы­Iуагъ В. Свеженец.

ЗимэфэкIхэм къафэгу­шIуагъ УФ-м и ЛIыхъу­жъэу, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуа­дзэу Цэй Эдуард. Патриотическэ пIуныгъэм, ныбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу къэтэджынхэм непэ мэхьанэшхо зэриIэр ащ хигъэунэфыкIыгъ. Мы лъэныкъомкIэ АР-м идзэ комиссариат IофшIэнышхо зэригъэцакIэрэр игуапэу къыхигъэщыгъ.

АР-м идзэ комиссариат икъулыкъушIэхэу иIофшIэныр зэрифэшъуашэу зы­гъэ­цакIэхэрэм Адыгеим и ЛIы­шъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр ыкIи медальхэр аратыжьыгъэх. Адыгеим и Парламент ищытхъу тхылъхэр нэбгырэ заулэмэ афа­гъэшъошагъэх.

АР-м идзэ комиссарэу Александр Авериныр иIоф­шIэгъухэм къафэгушIуагъ, тапэкIи щытхъу хэлъэу япшъэрылъхэр агъэцэ­кIэнхэу къафэлъэIуагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, Адыгеим щыщ нэбгырэ мин фэдизмэ илъэс къэс къулыкъур ахьынэу къяджэх. Ахэм ащыщэу процент 40-м ехъумэ дзэ-учетнэ сэнэхьат яI. Адыгэ Рес­публикэм идзэ ком­иссариат иIофшIэн зэри­фэ­шъуашэу зэрэзэхищэрэм ишIуагъэкIэ, Къыблэ дзэ шъолъырым осэшIу къы­щы­фашIы. Ащ мэхьанэшхо иI.

Адыгэ Республикэм итворческэ купхэм мэ­фэ­кIыр къагъэдэхагъ, концерт къатыгъ.

КIАРЭ Фатим.

Сурэтыр А. Лаутеншлегер тырихыгъ.