Адыгеим и Гупчэ анахь дэгъухэм ахалъытагъ

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» къыдыхэлъы­тагъэу Дунэе форумэу #МЫВМЕСТЕ зыфи­Iорэр къалэу Москва тыгъэгъазэм и 5-м къы­щегъэжьагъэу и 7-м нэс щыкIуагъ.

Хэгъэгу 45-мэ ыкIи Урысыем ишъолъыр 89-мэ ягуфэкIо мини 10-м ехъу ащ хэлэжьагъ. Ахэр волонтерых, социальнэ пшъэ­дэкIыжь зыхьырэ бизнесым илIыкIох, журналистых, блогерых. Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр а зэIукIэ­шхом хэлэжьагъ ыкIи Дунэе шIухьафтынэу #МЫВМЕСТЕ зыфиIорэм ыгъэнэфагъэр илъэ­сымкIэ анахь гуфэкIо дэгъоу къыхагъэщыгъэм ритыжьыгъ.

«Тихэгъэгу гуфэкIо миллион 21-м ехъу ис. Непэ Донбасс тикIалэхэу щыIэхэм зэраде­жъугъаштэрэм мэхьанэшхо иI. Анахьэу етIани ахэм яунагъо­хэм, янэ-ятэхэм, яшъхьэгъусэхэм, якIэлэцIыкIухэм ащ фэдэ IэпыIэгъур ящыкIагъ. ГуфэкIо движением IэпыIэгъу етыгъэным пае зэкIэ тфэлъэкIыщтыр тшIэщт. Шъуащыщыбэхэр теубытагъэ хэлъэу зекIуагъэх, IэпыIэгъу ахэм афэхъунхэу кIуагъэх. Агу къыриIорэм тетэу ахэр зекIуагъэх. Зэрэхэгъэгоу ащ фэдэ цIыфхэм ацIэхэр ашIэн фае. Лъэпкъ зыкIыныгъэкIэ тыза­джэрэм лъапсэ фэхъурэр ащ фэдэ цIыфхэм язекIуакI ары», — къыIуагъ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным.

2022-рэ илъэсым волонтер гупчэхэм я Ассоциацие Iофэу ышIагъэм икIэуххэр мыщ щызэфахьысыжьыгъэх ыкIи ащ шIуагъэу къытыгъэм елъыты­гъэу текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм ацIэ къыраIуагъ. Хэгъэгум гуфа­кIохэм яIофшIэн зыщегъэушъом­бгъугъэнымкIэ анахь дэгъухэм ахэфагъ гупчэу «Адыгеим иволонтерхэр» зыфиIорэр.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: илъэс къэс социальнэ, патриотическэ, экологическэ, спорт ыкIи культурнэ нэшанэ зиIэ проектхэу анахь мэхьанэ зиIэхэм аха­лъытэхэрэм ащыщхэр Адыгеим щызэшIуахых. Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, гуфакIохэм яIофшIэн джыри нахь зиушъомбгъуным респуб­ликэм лъэшэу анаIэ щытыра­гъэты. Гупчэу «Адыгеим иволонтерхэр» зыфиIорэм Iофэу ышIагъэми, еджапIэхэм ащызэхащэгъэ волонтер куп гъэнэфагъэхэми ар къахэщыгъ. #МЫВМЕСТЕ зыфиIорэм иштаб Iоф­шIэныр зэрэзэхищэрэм диштэу Адыгеим игуфакIохэм юридическэ ыкIи психологическэ консультациехэр адашIых, шIу­шIэ IэпыIэгъур къаугъои, мэфэкI Iофтхьабзэхэм язэхэщэн хэлажьэх.

— Тиреспубликэ иволонтер­хэр ренэу цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъух, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр агъэцакIэх. Социальнэ мэхьанэ зиIэ проектхэр пхыращых, лъыхъон Iофхэм ахэла­жьэх, медикхэм, ветеранхэм, зыныбжь хэкIотагъэхэм адеIэх, шIушIэ хьылъэм иугъоин хэлажьэх, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, Адыгеим итарихъ ыкIи икультурнэ кIэн япхыгъэ Iофыгъохэм апылъых, — къыхи­гъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

ГущыIэм пае, Адыгеим и ЛIышъхьэ цIыфхэм адыриIэщт зэдэгущыIэгъу занкIэм игъэхьазырын ахэр хэлажьэх. ЦIыфхэм яупчIэхэр атхых. Ащ пае къулы­къоу 122-р апэрэу къызы­фа­гъэ­2
федагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу