Хэхъоныгъэу ышIырэмкIэ къытлъэIэсы

Адыгэ Республикэм, Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ артистэу, зэлъашIэрэ пщы­наоу, композиторэу ЛIыбзыу Ас­лъан ипчыхьэзэхахьэхэр тыгъэ­гъа­зэм и 6 — 7-м филармонием щыкIуагъэх.

ЛIыбзыу Аслъан гупсэфырэп, шIыкIэшIухэм алъыхъузэ музыкальнэ искусствэм хэхъоныгъэ­хэр фэшIыгъэнхэм пылъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние исимфоническэ оркестрэ игъусэу 2012-рэ илъэ­сым концертхэм ахэлэжьагъ. Проект хэхыгъэу иIэр щыIэныгъэм щыпхырищызэ, музыкальнэ искусствэр цIыфхэм на­хьышIоу алъыгъэIэсыгъэнымкIэ лъэпсэшIу ышIыгъ.

— Лъэпкъ музыкэр пэсэрэ лъэхъаным къыще­гъэ­жьагъэу адыгэхэм ятворчествэ зэрэхэтым ЛIыбзыу Аслъан къыпкъырыкIызэ, лъэхъаным диштэу зэрегъафэ. Ащ дакIоу, ком­по­зиторым ыусыгъэ произве­дениехэр оркестрэр игъу­­сэу къырегъаIох, — къы­Iуагъ пчы­хьэзэхахьэр зе­зыщагъэу, Адыгэ Рес­публикэм инароднэ артистэу Сихъу Станислав.

ЛIыбзыу Аслъан нахьыпэкIэ концертхэм къащыгущыIэу зыкIи къыхэкIы­гъэп. Композиторым ар къыдилъыти, итворчествэ зэригъэпсырэ шIыкIэм изэхъокIыныгъэхэр пчыхьэзэхахьэм къыщиIотагъэх.

«Ислъамый», «Сидэ­хэ­кIай» зыфиIохэрэм, фэшъхьафхэу оркестрэм пае зэригъэфагъэхэм тигуапэу тядэIугъ. Сэнаущ зы­хэлъ ныбжьыкIэхэр къегъотых, искусствэм зыкъыщызэ­Iуа­хыным фэшI афэусэ, концертхэм арегъэблагъэх.

Диана Фичкинам Айтэч фэгъэхьыгъэ орэдыр къы­Iуагъ, композиторэу Натхъо Джанхъот иорэдэу «Адэ сыда джы къэхъу­гъэр?» зыфиIорэр урыс пшъа­шъэм адыгабзэкIэ кIыригъэщыгъ.

Нарт Бэдынэкъо иорэд Ованес Татосян адыга­бзэкIэ къызыхедзэм, залым чIэсхэр IэгутеошхокIэ пэгъокIыгъэх.

Урысыем, Абхъазым язаслуженнэ артисткэу, Адыгеим инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмари ЛIыбзыу Аслъани Адыгэкъалэ щыщых, искусствэм зэфища­гъэхэу ныбжьыкIэхэр агъасэх. Нэхэе Тэмарэ ошIэ-дэмышIэу пчэгум къырагъэблэгъэнэу хъугъэ. Артисткэ цIэрыIом А. ЛIыбзыум фэгъэхьыгъэ гущыIэ фа­бэхэр къыIуагъэх.

Нэхэе Тэмарэ иорэд тыримыгъэдэIоу сценэм текIыжьыныр залым чIэсхэм къырагъэкIугъэп, ЛIыхэсэ Мухьдин ыусыгъэу «ШIулъэгъур къаджэ» зыфиIорэр оркестрэр къыдежъыузэ мэкъэ дахэкIэ ащ ыгъэжъынчыгъ. Концертым еплъыхэрэр къэтэджхи, Нэхэе Тэмарэ, ЛIыбзыу Аслъан, оркестрэм Iэгу афытеуагъэх.

«Зыгъэлъат», «Кавказым щыпсэурэ лъэпкъхэм язэхэт къашъу» зыфиIохэрэр, нэмыкIхэу А. ЛIыбзыум зэригъэфагъэхэр пчыхьэзэхахьэхэм ащыIугъэх.

ЛIыбзыу Аслъан пщынэо цIэ­ры­Iоу зэрэщытыр къыгъэшъыпкъэжьызэ, артист нэшанэхэр дэгъоу зэригъэфедэхэрэм ­лъэпкъ искусствэр нахь дахэ ашIы.

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм иеджакIохэри оркестрэм хэтхэу А. ЛIыбзыум къыдежъыугъэх. Студентхэр дахэу зэрэфэпагъэ­хэри къыхэдгъэщыхэ тшIоигъу.

Адыгэ лъэпкъ музыкальнэ искусствэм ихэхъоныгъэхэм афэ­гъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэхэм яплъыгъэ шIэныгъэлэжьхэу ЛIы­Iужъу Адам, Хъунэго Рэщыд, Уры­сыем культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Хъот Заур, сурэтышI-модельер цIэрыIоу СтIашъу Юрэ, Адыгэ Респуб­ли­кэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зы­хьырэм икIэлэегъаджэхэм, студентхэм гущыIэгъу тафэхъугъ, композиторым къыщытхъугъэх.Пчыхьэзэхахьэхэм лъэпкъ зэ­фэ­шъхьафхэр зэрахэлэжьагъэ­хэр, искусствэм ихэхъоныгъэхэр артистхэм къызэрагъэлъэгъуагъэр лъэшэу агу рихьыгъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.