Урысыем и Социальнэ фонд иIофшIапIэхэр Адыгеим къыщызэIуехых

Щылэ мазэм и 1-м, 2023-рэ илъэсым Урысыем и Со­циальнэ фонд хэгъэгум Iоф щишIэнэу регъажьэ.

Социальнэ ухъумэнымкIэ фондымрэ Урысыем ПенсиехэмкIэ и Фондрэ зэхагъэхьажьыхэшъ, ахэм зэшIуахыщтыгъэ Iофы­гъохэр джы фондыкIэм ыгъэцэкIэщтых.
Урысыем ПенсиехэмкIэ и Фонд икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, социальнэ IэпыIэгъоу къулыкъушIэпIитIумэ зэшIуахыщтыгъэр — федеральнэ тынхэр цIыфхэм ягъэгъотынхэр — нахь Iэрыфэгъу джы хъущт, ар «зы шъхьаныгъупчъэ» шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэщт.

Щылэ мазэм и 1-м, 2023-рэ илъэсым къы­щегъэжьагъэу Адыгэ Рес­публикэм икъалэхэм ыкIи ирайонхэм Урысыем и Социальнэ фонд иофисхэм цIыфхэр ащарагъэ­блэгъэщтых.

Ахэр мыщ фэдэ чIыпIэхэм ащыIэщтых:

къ. Мыекъуапэ,
ур. Пионерскэр,
унэр 414-рэ
къ. Мыекъуапэ,

ур. Жуковскэр, 49-рэ
ст. Джаджэр, ур. Ко-
оперативнэр, 29-рэ
къу. Кощхьабл,

ур. Джарымэм ыцIэ зыхьырэр, 3
къу. Красногвардейскэр, ур. Лениным ыцIэ зыхьырэр,
109-рэ «А»
п. Тульскэр,

ур. Первомайскэр,
161-рэ
къу. Тэхъутэмыкъуай, ур. Шъэумэным ыцIэ зыхьырэр, 8
къу. Пэнэжьыкъуай,

ур. Октябрьскэр,
29-рэ
къу. Хьакурынэхьабл,

ур. Краснооктябрьскэр, 106-рэ Адыгэкъал, проспектэу Лениным ыцIэ зыхьырэр, 31-рэ «А»

— Мы офисхэм ащыщыбэм IофшIэныр джырэ уахътэм ащырагъэжьэгъах. ТапэкIэ зэкIэ федеральнэ тынхэр цIыфхэм аIэкIэгъэ­хьэгъэнхэм дэлэжьэщтых. Пенсионерхэр, сабыйхэр зэрыс унагъохэр, сэкъатныгъэ зиIэхэр а чIыпIа­кIэмэ якIолIэнхэ алъэ­кIыщт, джащ фэдэу, ежьхэм МФЦ-р апэблагъэмэ, ащи яIофхэр щагъэцэкIэшъущтых, — къыщыхагъэ­щыгъ Урысыем ПенсиехэмкIэ и Фонд икъута-
мэу Адыгэ Республикэм щыIэм.