«ЛIыхъужъэу къэхъухэрэп, лIыхъужъ мэхъух»

Мы гущыIэжъыр зыфэбгъэхьы хъущт нэбгырабэ непэ тищыIэныгъэ къыхэуцуагъ. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциеу Украинэм щыкIорэм хэлэжьэрэ тидзэкIолIхэм ялIыхъужъныгъэ ащ ишыхьат.

Пшъэрылъ къызэрымыкIохэр ахэм агъэцакIэх, мамырныгъэ щыIакIэм фэбанэх, зэрафэлъэкIэу пыир зэхакъутэ, къауIэгъэ яныб­джэгъухэм апсэ къагъэнэным фэгуIэх.
ГухэкI нахь мышIэми, ащыщхэм ядэжь къагъэзэ­жьыгъэп. Мамырныгъэ щы­Iэным пае нацизмэм пэуцужьыхэзэ зыпсэ зытыгъэ­хэм ялIыхъужъныгъэ рэгу­шхох, егъашIэм ахэр ащыгъупшэщтхэп.

Александр Козиным илъэс 29-рэ ныIэп къыгъэшIагъэр. ЩыIэныгъэм имэфэ дахэхэр анахь зыщызэхишIэщтхэ ныбжьым ыпсэ пыч фэхъугъ. Мы илъэсым ибэдзэ­огъу мазэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциеу Украинэм щыкIорэм ар лIыхъужъ­ныгъэ щызэрихьэзэ хэкIодагъ. Янэу Маринэ, ишъхьэгъусэу Юлие, ипшъа­шъэу илъэси 6,5-рэ нахь зымыныбжьыр ягупсэ ягукъэкIыжьэу джы къэнагъэх.

— Сахалин хэкум икъалэу Къыблэ-Курильскэ къыщы­хъугъ, ау тиунагъокIэ Мые­къуапэ тыкъэкIожьынэу хъугъэ, — къе­Iуатэ Александр янэу Маринэ. — ИкIэлэцIыкIугъо мыщ щигъэкIуагъ, гурыт еджапIэу N 10-м щеджагъ. Мыекъопэ къэ­ралыгъо гуманитарнэ колледжым чIэхьагъ, ащ ыуж Рос­товскэ къэралыгъо университетыр къыухыгъ. Дзэ къулы­къум мыкIомэ мыхъунэу ри­хъухьагъ. ЩыIэныгъэм къызэрэзэригъэфагъэмкIэ, МЧС-м, Шойгу иот­ряд, хэфагъ. Къулыкъур ащ лъэшэу ыгу къыщыри­хьыгъ ыкIи зэзэгъыныгъэм кIатхи къэ­нэнэу хъугъэ. Ащ къы­щымыуцоу Михайловскэ дзэ артиллерийскэ академиеу Санкт-Петербург дэтым чIахьи, дэгъу дэдэу щеджагъ. Кавказым ичIыпIэ зэфэшъхьаф­хэм ащ къулыкъур ащихьынэу игъо ифагъ, Чэчэным щыIагъ, ТекIоныгъэм и Парадэу Мос­ква мыгъэ щыкIуагъэм хэлэжьагъ. Къулыкъур щытхъу хэлъэу зэригъэцакIэщтыгъэм пае къэралыгъо тын лъапIэхэр бэу къыфагъэшъошагъэхэу иIагъэх. Аужырэ илъэситIум старшэ лейтенантэу Мые­къуа­пэ идзэ частьхэм ащыщ къулыкъур щихьыщтыгъ.

Маринэ игукъэкIыжьхэм икIалэ зэрахэтыр цIыфышIу дэдэу, зыфежьэрэ Iофыр ыкIэм нигъэсэу ыкIи игъусэ цIыфхэм афэгумэкIэу, шъыпкъагъэр зикIасэу ары. Ащ фэдэ кIалэ зэриIагъэм янэ зэрэрыгушхорэр къытиIуагъ.

Александр ишъхьэгъусэу Юлиерэ ежьыррэ колледжым нэIуасэ щызэфэхъу­гъэх. Илъэс заулэ тешIагъэу унагъо зэдашIэнэу рахъухьагъ, пшъэшъэжъые цIыкIу къапыфагъ. Юлие къызэриIуагъэм­кIэ, Александр шъхьэгъусэ ыкIи ты анахь дэгъоу щыIэхэм апэ итыгъ, гущыIэ гу­хэкI къыриIуагъэу къышIэжьырэп.

— Типшъашъэу Каролинэ ыпсэ хэтIагъэу шIу ылъэгъущтыгъ, фимышIэщтыгъэ щыIэп, — еIо Юлие. — Унагъом ищыкIагъэр зэкIэ ылъэгъущтыгъ, гупсэ дэдагъ. Джы ар тигукъэкIыжьхэм ахэтыщт. Каролинэ къи­хьащт илъэсым еджапIэм чIэхьащт. Ятэ къехъулIагъэр гурыдгъэIуагъ, загъорэ игугъу къешIы, къыкIэупчIэ.

Александр сыдигъуи пшъэдэкIыжьэу ыхьырэр зэхишIыкIыщтыгъ. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием кIонэу къызыраIом бэрэ ар егупшысагъэп: «Ащ сыкIоныр сипшъэрылъ, ары пакIошъ, сэ цIыфхэр къыслъыкIощтых» ыIуагъ ащ. Пыим къаришIылIэгъэ щэрыоным иотряд хэтыгъэ кIэлэ ныбжьыкIэхэр къыхищыжьыхэзэ, ежь къыхэкIыжьынэу игъо ифагъэп.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ лIыхъужъ­ныгъэу ыкIи псэемыблэжьыныгъэу къы­хэфагъэхэм афэшI щымыIэжь старшэ лейтенантэу Александр Козиным ЛIы­хъужъ­ныгъэм иорден фагъэшъошагъ. лIыхъужъым игупсэхэм орденыр Мыекъо­пэ къэлэ администрацием щараты­жьыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм Мыекъуа­пэ имэр игуадзэу Юрий Томчак зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Александр зэрифэшъуашэу и Хэгъэгу къулыкъур фихьыгъ ыкIи ащ ищынэгъончъагъэ ыпсэ фитыгъ. Джы ащ ишIэжь егъашIэм агу­хэм зэрилъыщтыр къыхигъэщыгъ.

ЛIыгъэ зэрэпхэлъын, Хэгъэгур шIу зэрэплъэгъун фаемкIэ джащ фэдэ цIыф­хэр ныбжьыкIэхэм щысэ афэхъущтых.

Непэ фэдэ мафэм тихэгъэгогъухэу заом хэкIодагъэхэр, ЛIыхъужъыцIэ къы­зыфаусыгъэхэр, джыри машIом Iутхэр тыгу къэтэгъэкIыжьых, ахэм лъхъан­чэу шъхьащэ афэтэшIы.