ГъэхъэгъэшIухэр тапэ илъых

Адыгэ Республикэр зышIогъэшIэгъонэу, ичIыпIэ дахэхэр, чIыопс ыкIи тарихъ саугъэтхэр зэрагъэлъэгъунэу, зыщагъэпсэфынэу къакIохэрэм япчъагъэ зэрэхахъорэр республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат бэрэ хегъэунэфыкIы.

Илъэсым къыкIоцI зыгъэпсэфакIохэм япчъагъэ миллионныкъом нэсы хъугъэ. «Адыгея­статым» къызэритырэмкIэ, республикэм туроператори 8-мэ, турагентхэу 35-мэ Iоф щашIэ, хьакIэщхэр 53-рэ мэхъух, зы зекIо-къэбарлъыгъэIэс гупчэ тиI.

— Адыгеир зышIогъэшIэгъо­нэу къакIохэрэм къазэрэхахъо­рэм тэркIэ мэхьанэ иI. ЗекIон хъызмэтым зедгъэушъомбгъу къэс хьакIэхэри нахьыбэ хъущтых, — къыIуагъ М. КъумпIылым. — Джащ пай зекIонымкIэ инфраструктурэм игъэпсын зыкIылъыдгъэкIуатэрэр. ТапэкIэ зекIон проект зэфэшъхьафхэм тахэлэжьэнымкIэ ащ ишIуагъэ къэкIощт. Федеральнэ гупчэм IэпыIэгъоу тигъэгъотыгъэр ары мы IофымкIэ хэпшIыкIэу ты­лъызгъэкIотагъэр.

Хэхъоныгъэ тэзыгъэшIыхэрэм ащыщ ЛIышъхьэм къыхигъэ­- щыгъ лъэпкъ проектэу «ЗекIонымрэ хьакIэпэгъокIын индустриемрэ» зыфиIорэм тызэрэ­хэлажьэрэр. Мыекъуапэ ипарк­рэ ибассейнрэ агъэкIэжьых, парк-отелыкIэ «Псыгупс» ыцIэу агъэпсыгъ. МыекъуапэкIэ кIэ­хэу турмаршрутиплI къыщызэ­Iуахыгъ, ахэр экскурсионнэ программэхэм ахагъэхьагъэх.

Джащ фэдэу зыгъэпсэфыпIэ инэу «Лэгъонакъ» зыцIэу къушъ­хьэм хашIыхьащтым игъэпсын 2023-рэ илъэсым рагъэжьэщт, илъэсищкIэ зыгъэпсэфакIохэр ащ къакIохэу аублэщт.