Япшъэрылъ чанэу агъэцэкIэным зыфытырагъэпсыхьагъ

Тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIогъэ зэхахьэр зыфэ­гъэхьыгъагъэр мобилизацием къыхиубыта­гъэхэмрэ гуфакIохэмрэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зыщыкIорэ шъолъырым гъэкIо­гъэнхэр ары. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

ДзэкIолIхэм закъыфигъазэзэ республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, непэ Уры­сыем ыпашъхьэ Iофыгъошхохэр итых, мыщ фэдэ лъэхъэнэ къиным тызэкъотыным, хэгъэгум ишъолъырыкIэхэм ащы­псэухэрэм IэпыIэгъу тафэхъуным, тикъэралыгъо инеущырэ мафэ, ащ ишъхьафитыныгъэ ыкIи изыкIыныгъэ къэтыухъу­мэным мэхьанэшхо яIэу щыт.

«Зэгорэм тятэжъхэмрэ тя­тэжъ пIашъэхэмрэ афэдэу непэ хэгъэгур къэшъуухъумэнэу шъо шъокIо. Хэгъэгум шъузэрэфэшъыпкъэм, шъуидзэкIолI пшъэ­рылъ зэрифэшъуашэу гъэцэкIагъэ хъуным шъузэрэфэхьазырым пае «тхьашъуегъэпсэу» шъо­сэIо. Шъо тышъорэгушхо. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэ­жьэгъэгъэ тичIыпIэгъухэм, джащ фэдэу непи ти Родинэ игъунапкъэхэр къэзыухъумэхэрэм тызэрарыгушхорэм фэдэу. ЛIы­хъужъныгъэ зезыхьагъэхэу тапэкIэ псэугъэхэм зэрифэшъуа­шэм тетэу яIоф тизэолIхэм лъа­гъэкIуатэ. Ащ фэдэ лIыхъужъ­хэм зыкIэ ащыщэу Андырхъое Хъусен ыцIэ непэ ехьы я 3-рэ Мыекъопэ артиллерийскэ ди­визионым. Я 227-рэ артбрига­дэм хэхьэрэ апэрэ подраз­де­лениеу тиреспубликэкIэ ар щыт. ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм япэсыгъэ лIэужхэу диви­зионым идзэкъулыкъушIэхэр зэ­рэхъущт­хэм сицыхьэ телъ», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэ­хигъэщыгъэмкIэ, дзэ частхэу Адыгеим щыIэхэм республикэм ипащэхэм IэпыIэгъоу аратырэр лъагъэкIотэщт, респуб­ли­кэм икIыгъэ дзэкъулыкъу­шIэхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием илъэхъан зипшъэ­рылъ зыгъэцэкIэрэ пстэуми яшIуагъэ арагъэкIыщт. Джащ фэдэу ахэм яунагъохэм адеIэщтых.

Гъогум техьащтхэм гущыIэ фабэкIэ зафагъэзагъ Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Ха­сэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард, ЮВО-м и Зэхэт стратегическэ командование иинспектор­хэм ахэхьэрэ инспекторэу Адександр Дорофеевым, АР-м иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъан, Адыгэ Респуб­ликэмрэ Краснодар краимрэ арыс быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ имуф­тиеу Къэрдэнэ Аскэрбый, Адыгеимрэ Мые­къуапэрэ я Епархие ипащэу, архиепископэу Тихон.

Митингым илъэхъан Адыгэ Республикэм икъэ­ралыгъо быракъ я 13714-рэ дзэ частым икомандование ратыгъ, джащ фэдэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием ишъолъыр зи­пшъэрылъ щызгъэцэкIэгъэ дзэкъулыкъушIэхэу анахь къахэщыгъэхэм къэралыгъо шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: мобилизацием къыхиу­бытагъэхэм, гуфакIохэм, контрактникхэм ыкIи ахэм яунагъохэм IэпыIэгъу яты­гъэным фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр Адыгеим щы­лъагъэкIуатэ. Ахэм респуб­ликэ ахъщэ тынхэр аIэкIагъэхьагъэх. ЯкIэлэцIыкIу­хэр еджапIэхэмрэ кол­ледж­хэмрэ ыпкIэ хэмы­лъэу ащагъашхэх, ясабыйхэу кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэхэм ачIэсхэми ахъщэ алъатырэп. Ащ нэмыкIэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иунашъо тетэу зэтыгъо сомэ мин 20 зы­рыз мобилизацием къыхиубытагъэхэм якIэлэцIыкIухэм аратыгъ. Унагъо пэпчъ яфэныкъоны­гъэхэм атегъэпсыхьагъэу адеIэх.

Республикэм имылъку къыхагъэкIызэ, джащ фэ­дэу бизнес-сообществэм ишIуагъэ къыгъакIозэ, партиеу «Единэ Россием» хэтхэр къадеIэхэзэ Адыгеим икIыгъэ дзэ­кIолIхэм ящыкIагъэр зэкIэ ягъэгъотыгъэным тегъэ­псыхьэгъэ Iофыр агъэца­кIэ. Автомобильхэр, ахэм ахэлъхьащт пкъыгъохэр, метеостанциехэр, щыгъын гъэнэфагъэхэр, зэпхыныгъэм иамалхэр, квадрокоптерхэр, планшетхэр, газ хьакухэр ыкIи электрогенераторхэр аIэкIа­гъахьэх.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.